Fakta

Kontaktperson:
Manne Gerell
Finansiär:
  • Länsförsäkringars Forskningsfond
Ansvarig vid Mau:
Manne Gerell
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Nicklas Guldåker Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2026
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

I Sverige mäts vanligtvis otrygghet genom årliga enkäter i större geografiska områden som kommuner eller bostadsområden. Väsentliga delar av den otrygghetsforskning som publiceras handlar följaktligen om individers generella oro för att bli utsatt för brott i dessa områden. Tidsperspektiven i studierna är ofta långa och ospecifika. Samtidigt talar mycket för att människors otrygghet är kopplat till specifika (mikro)platser och avgränsade tider snarare än större områden och längre tidsperioder.

Detta projekt syftar till att mer noggrant undersöka otrygghetens tidsmässiga och rumsliga dimensioner, det vill säga vilka specifika platser upplevs som otrygga och under vilka tider, samt vad som karaktäriserar dessa dimensioner. För att få en ökad förståelse av var, när och inte minst varför vissa platser upplevs som otrygga, kommer både primära och sekundära data om otrygga platser att samlas in. Frågan om varför kan ej besvaras kausalt, men genom att bryta ner otryggheten på olika typer av grupper, sammanhang och situationer kan en utökad förståelse för otrygghetens sammanhang tas fram.

Existerande sekundära data från Malmö och Uppsala kommer att kompletteras med enkätundersökningar i mindre kommuner för att vidare undersöka otrygghet även i glesbygden. Den kompletterande insamlingen och analysen av primära data kommer att innehålla nya och alternativa enkät- och GIS-baserade metoder för att undersöka otrygga platser. För att förstå otrygga platser kommer data över vad som finns på platserna, befolkningens socio-demografi, samt anmälda brott att användas. Mot denna bakgrund kan föreliggande projekt bidra till en fördjupad precision i det trygghetsskapande arbetet genom att identifiera vilka faktiska platser, tider och faktorer som kan förklara otrygghet samt hur dessa varierar mellan städer och glesbygd i Sverige.

Projektet kommer att generera nya metoder och resultat om otrygghetens orsaker och geografi, vilket gynnar både forskningen och det praktiska trygghetsskapande arbete som pågår i svenska kommuner och bostadsområden.

Publikationer

Fear of crime, crime and living conditions – a case study of Uppsala, Sweden