Fakta

Kontaktperson:
Vedrana Vejzovic
Finansiär:
  • BH Heart Centre Tuzla - International University Brcko
Ansvarig vid Mau:
Vedrana Vejzovic
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Haris Huseinagic – supervisor Professor Medical Institute Bayer Bosnia and Herzegovinia
Projektperiod:
27 februari 2020 - 30 januari 2028

Om projektet

Bakgrund

Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar många människor världen över och för flertalet av dessa krävs en operation i behandlingssyfte. Den postoperativa återhämtningen är en komplex process och en av de kända orsakerna till en långsammare återhämtning är smärta. Negativa konsekvenser av smärta är ökad sjuklighet, lägre fysisk funktion och livskvalitet, förlängd postoperativ återhämtning, och ett ökat behov av smärtlindring.

För att kunna hjälpa dessa patienter så att de kan återgå till sina dagliga aktiviteter efter hjärtkirurgi är det viktigt att kunna förstå patientens perspektiv på livet både före och efter kirurgi, den postoperativa återhämtningen inkluderande både smärta och känslan av livskvalitet.

Syfte

Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka patientens perspektiv avseende livet före och efter hjärtkirurgi. Ett ytterligare syfte är att undersöka smärta efter operationen, postoperativ återhämtning och upplevelsen av livskvalitet efter hjärtkirurgi.

Metod

Denna avhandling kommer att kombinera kvalitativ (I) och kvantitativ design (II, III, IV) och olika metoder kommer att användas. Deltagarna kommer att rekryteras från den hjärtkirurgiska avdelningen vid Medical Institute Bayer, Tuzla, Bosnien och Herzegovinia.

Studie I

En induktiv kvalitativ design är vald för att belysa patienternas upplevelser av livet före hjärtkirurgi. För att kunna belysa patienternas upplevelser kommer cirka 15-20 patienter i åldern 18-65 att intervjuas. Datainsamlingen kommer att ske vid ett tillfälle, före operationen.

Studie II

Syftet med denna studie är att mäta postoperativ smärta under en vecka efter operationen. Smärtan kommer att mätas med hjälp av ett instrument, Behavioral Pain Scale, BPS, under de första 24 timmarna efter operationen och Visual Analog Scale, VAS för att mäta smärtan under en vecka efter kirurgi.

Studie III

Syftet med denna studie är att mäta patientens postoperativa återhämtning under sex månader efter operationen med hjälp av instrumentet Quality of Recovery 15. Datainsamlingen kommer att ske dag sju efter operationen innan utskrivning samt efter två och sex månader efter utskrivningen.

Studie IV

Syftet med denna studie är att mäta patienternas livskvalitet efter hjärtkirurgi. För detta ändamål kommer WHOs livskvalitetsinstrument frågeformuläret WHOQOL-BREF att användas, och datainsamling kommer att ske efter två, sex respektive tolv månader efter hjärtkirurgi. The Medical Institute Bayer Etiska Kommitté har godkänt att studierna genomförs (MIB, Medical Institute Bayer, Tuzla, 2020-08-10).