Fakta

Kontaktperson:
Anna-Karin Ivert
Finansiärer:
  • Brottsförebyggande rådet - Brå
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 december 2018 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera pilotprojektet Sluta skjut i Malmö. Genomförandet av Sluta skjut syftar till att pröva om den amerikanska metoden Group Violence Intervention (GVI) kan vara framgångsrik för att förhindra utvecklingen av det grova våldet i kriminella miljöer i Sverige. Sluta skjut förväntas leda till en minskning av det dödliga/grova våldet som utförs av kriminella grupper i Malmö. På längre sikt är förhoppningen att insatsen/projektet kommer att bidra till att öka tryggheten bland Malmös invånare, minska behovet av polisiära resurser för dödligt/grovt våld utfört av kriminella grupper, samt minska behovet av sjukvårds- och andra samhälleliga resurser för hantering av dödligt/grovt våld.

GVI har tidigare implementerats i ett antal amerikanska städer med goda resulterat både i from av en minskning av det grova våldet och förbättrat samarbete mellan aktörer från olika myndigheter och organisationer. Även i Europa har GVI (eller delar av GVI) implementerats, men det finns ett fortsatt behov av kunskap om metoden kan bidra till att reducera våldet även i andra kontexter än den amerikanska.

Forskningsprojektet består av två delar, en processutvärdering och en effektutvärdering.

Processutvärdering

Det övergripande syftet med processutvärderingen är att följa arbetat inom projektet Sluta skjuta för att undersöka hur den amerikanska ursprungsmodellen anpassats till en svensk kontext samt beskriva hur arbetet planerats och genomförts inom ramen för projektet. En central del av utvärderingen är att undersöka om det finns förutsättningar för att implementera GVI även i andra svenska städer där det finns en problematik likande den i Malmö.

Läs rapporten här

Effektutvärdering

Den andra delen av projektet syftar till att utvärdera effekterna av Sluta skjut. Det övergripande syftet med forskningen är att utvärdera om Sluta skjut och den brottsförebyggande strategin GVI haft effekt på den grova våldsbrottsligheten i Malmö. Mer specifikt syftar effektutvärderingen till att undersöka om och hur det grupprelaterade dödliga och grova våldet, i form av skjutningar och sprängningar, förändrats över tid.  Vidare syftar utvärderingen till att undersöka utvecklingen avseende skjutningar och sprängningar i Malmö i relation till andra brottstyper och andra städer i Sverige där strategin inte tillämpats. Fokus i effektutvärderingen är förekomst av våldshändelser och inga personuppgifter kommer att hanteras inom ramen för projektet.

Läs rapporten här