Fakta

Kontaktperson:
Anna-Karin Ivert
Finansiär:
  • Brottsförebyggande rådet - Brå
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 december 2018 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera den brottsförebyggande strategin Sluta skjut i Malmö. Sluta skjut är en satsning som påbörjades i februari 2018 och genomförs i samverkan mellan polisen, Malmö stad och kriminalvården. Inom ramen för Sluta skjut implementeras den amerikanska brottsförebyggande strategin Group violence intervention (GVI) i en svensk kontext med syfte att undersöka om detta är en strategi som kan bidra till att minska det grova grupprelaterade våldet i Malmö, framförallt kopplat till skjutningar men även sprängningar. Det våld som strategin riktar sig mot är det våld som kopplas till de grupper som driver våldet i staden. Kortfattat bygger GVI på att olika samhällsaktörer, rättsväsende och kommun/socialtjänst men även civilsamhället, kommunicerar ett tydligt budskap till de mest våldsamma grupperna i lokalsamhället om att våld inte tolereras, och att framtida våldshandlingar kommer få rättsliga konsekvenser för alla i gruppen. Samtidigt är en central del av budskapet att det finns hjälp att få för de som vill förändra sin livssituation och sluta med kriminalitet.

GVI har tidigare implementerats i ett antal amerikanska städer med goda resulterat både i from av en minskning av det grova våldet och förbättrat samarbete mellan aktörer från olika myndigheter och organisationer. Även i Europa har GVI (eller delar av GVI) implementerats, men det finns ett fortsatt behov av kunskap om metoden kan bidra till att reducera våldet även i andra kontexter än den amerikanska.

Under 2020-2021 genomfördes en process- och effektutvärdering av Sluta skjut. Dessa utvärderingar visade att det verkar finnas goda förutsättningar att implementera GVI i en svensk kontext. Däremot kunde vi i effektutvärderingen inte visa att den nedgång i skjutningar som skett i Malmö under den studerade perioden kunde kopplas till implementeringen av Sluta skjut. En av slutsatserna från effektutvärdering var att det krävs längre uppföljningsperioder för att kunna säga mer om vilka effekter den här typen av insats kan ha på den grova grupprelaterade våldsbrottsligheten.

Därför genomförs nu ytterligare en utvärdering av Sluta skjut för att studera utvecklingen fram till och med slutet av 2022. Syftet är att utvärdera arbetet med Sluta skjut och om den brottsförebyggande strategin GVI haft effekt på den grova våldsbrottsligheten i Malmö i ett längre perspektiv. Mer specifikt syftar utvärderingen till att undersöka om och hur det grupprelaterade dödliga och grova våldet, i form av skjutningar och sprängningar, förändrats över tid. Utvecklingen kommer att sättas i relation till när olika interventioner inom Sluta skjut genomförts. Vidare syftar utvärderingen till att undersöka utvecklingen avseende skjutningar och sprängningar i Malmö i relation till andra städer i Sverige där strategin inte tillämpats. Fokus i utvärderingen är förekomst av våldshändelser och inga personuppgifter kommer att hanteras inom ramen för projektet.

Om du har frågor om forskningen kontakta Anna-Karin Ivert:

Kontaktuppgifter till Anna-Karin Ivert

Läs mer de tidigare utvärderingarna här:

Processutvärdering – Läs rapporten här

Effektutvärdering – Läs rapporten här