Fakta

Kontaktperson:
Christine Kumlien
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Christine Kumlien
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Magdalena Andersson (Malmö stad)
Projektperiod:
01 januari 2016 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa är vanligt förekommande hos personer 65 år och äldre. Detta kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Med tanke på den demografiska utvecklingen i samhället med en ökande andel äldre kan dessa kostnader tänkas öka på sikt om inte riskerna förebyggs. Adekvata omvårdnadsåtgärder kan minimera risken för fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa men tidigare forskning visar att det föreligger behov av förbättringsarbete inom detta område. Genom nationella kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert kan ökad kunskap om risk för fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa och vidtagna preventiva omvårdnadsåtgärder erhållas, vilket utgör en av hörnstenarna för att initiera förbättringsarbete.

Del 1: Projektets övergripande syfte är att skatta risk för och prevention av fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa hos personer 65 år och äldre samt att identifiera vidtagna åtgärder. Data från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert kommer att användas. Delprojektet pågår från 2016-01-01 till 2024-12-31.

Del 2: Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera en intervention för att minska riskerna avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö Stad och är registrerade i Senior Alert. Delprojektet pågår från 2019-09-01 till 2024-08-31. Mer om detta delprojekt finns här.


Information till deltagare i projektet:

Projektets övergripande syfte är att skatta risk för och prevention av fall, trycksår, malnutrition och dålig munhälsa hos personer 65 år och äldre samt att identifiera vidtagna åtgärder. Data från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert kommer att inhämtas. Insamlad data kommer enbart att användas i forskningsändamål och bevaras konfidentiellt vilket innebär att datamaterialet enbart finns tillgänglig för av huvudansvarig forskare utsedda forskare och studenter som är delaktiga i forskningsprojektet.

Datamaterialet kommer att förvaras så att inga uppgifter kan härledas till enskild individ. Efter bearbetning och analys av data kommer resultat att presenteras på gruppnivå så att ingen enskild individ kan identifieras. Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt i undervisning. Medverkan är frivilligt och personer som inte önskar att medverka kontaktar ansvariga för projektet för att avbryta sin medverkan. För ytterligare information om forskningsprojektet kontakta nedan personer som är ansvariga för projektet.

Publikationer

Neziraj M, Axelsson M, Kumlien C, Hellman P, Andersson M. (2023) The STAIR OF KNOWLEDGE-a codesigned intervention to prevent pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls among older persons in nursing homes in Sweden: development of a complex intervention. BMJ Open. 2023 Aug 10;13(8):e072453. doi: 10.1136/bmjopen-2023-072453. PMID: 37562934. [länk] 

Axelsson, M., Bahtsevani, C., Neziraj, M., Persson, K., & Kumlien, C. (2022) A registry study of oral health problems and preventive interventions among older persons receiving municipal healthcare – PROSENIOR. Nursing Open, 00, 1–10. DOI [länk

Neziraj M, Andersson M, Hellman P, Axelsson M, Kumlien C. (2021) Prevention of pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls in nursing homes: a focus group study with nurse aides, registered nurses and managers. Int J Nur Stud Adv. 30 November 2021, 100056. DOI [länk

Merita Neziraj, Peter Hellman, Christine Kumlien, Magdalena Andersson, Malin Axelsson (2021) Prevalence of risk for pressure ulcers, malnutrition, poor oral health and falls – a register study among older persons receiving municipal health care in southern Sweden. Neziraj et al. BMC Geriatrics 21:265 DOI [länk

Witt, Sofia, Englander, Emma, Kumlien, Christine, Axelsson, Malin (2018) "Mismatch between risk factors and preventive interventions? A register study of fall prevention among older people in one Swedish county." International Journal of Older People Nursing;4, 10, Wiley, ISSN 1748-3743, Other 30187674, DOI [länk]

Backlund, Anja, Holmbeck, Olga, Kumlien, Christine, Axelsson, Malin (2018) "A registry study of nursing assessments, interventions and evaluations according to nutrition for persons living in municipal residential care homes" Nursing open;3, 34110, Wiley, ISSN 2054-1058, Other 30062028, DOI [länk].