Har du en avslutad utländsk lärarutbildning och vill bli lärare i Sverige? Eller har du en avslutad utländsk utbildning i ett skolämne och vill bli lärare i Sverige? Malmö universitet erbjuder från vårterminen 2020 utbildningen Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV).

Ansökan

Ansökan till ULV är öppen igen mellan 15 mars och 15 april 2021 för start höstterminen 2021. Eventuell komplettering ska ske senast 10 dagar efter sista dag för ansökan. Vänligen observera att utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid ett större antal sökande sker antagning utifrån urval. Du som har följande ämne/ämnen i din tidigare lärarutbildning från annat land och som uppfyller övriga krav kan ansöka till ULV:

 • Bild
 • Engelska
 • Historia
 • Idrott
 • Matematik
 • Religion
 • Fysik
 • Naturkunskap

Om ditt ämne inte finns med

Om ditt ämne inte finns med i listan är du välkommen att ta kontakt med studie- och karriärvägledaren i ULV för att få information om vad som gäller för dig, kontaktuppgifter finner du längre ned på sidan.

Sökande som inte antas tillsvidare

Tillsvidare antas inte följande sökande: 

 • med utländsk lärarutbildning i ämnena: Teknik (gymnasiet), Datateknik, Företagsekonomi och Sociolog
 • med utländsk akademisk ämnesutbildning (alla ämnen) - ej lärarutbildning
 • som önskar komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk F-6)

Till dig som ansöker till ULV vid Malmö universitet

Obligatoriskt inplaceringstest

För att kunna studera inom Utländska lärares och akademikers vidareutbildning vid Malmö universitet måste du göra ett obligatoriskt inplaceringstest som du kallas till. 

Testet innehåller tre delar:

 1. en skriftlig del
 2. en muntlig del
 3. en läsförståelse del

Syftet är att synliggöra din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att veta vilken kurs du ska inleda dina studier med om du antas till ULV.

Har du frågor och funderingar om Utländska lärares och akademikers vidareutbildning är du välkommen att kontakta studievägledare Ann-Charlotte Larsen.

Individuella studiegångar

Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng. Inför utbildningen görs en individuell studiegång. 

Om du kan studera på hel- eller halvtid beror på vilka kurser du behöver läsa, det kan komma att skifta från termin till termin. Ändringar i din studiegång kan komma att göras på grund av ändrat kursutbud.

När verksamhetsförlagd utbildning/VFU (praktik) ingår i din studiegång görs denna alltid på heltid, hela dagar och hela veckor (mån-fre) oavsett om du studerar på hel- eller halvtid.

Tänk även på detta när du ansöker

Skicka aldrig originaldokument med din ansökan till ULV. Du skickar in vidimerade kopior med en utskrift av din ansökan via brev till den adress som står på ansökningsdokumentet.

Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en kopias överensstämmelse med originalet. En tjänsteman eller en myndig person kan vidimera dina kopior. Man vidimerar genom att skriva under varje kopia med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.

Observera också att om det är många sökande kommer ULV att använda sig av Urval vilket innebär att man gör en platsfördelning utifrån olika kriterier. Detta innebär att även om du uppfyller alla ansökningskrav finns det ingen platsgaranti.

Om du har skrivit fel i din ansökan kan du skicka ett mail till ulv@mau.se där du beskriver vad det är du vill ändra i din ansökan.

Vanligtvis kommer antagningsbesked hemskickat till dig i december om du ansöker inför en vårtermin och i juli om du ansöker inför en hösttermin. Du kan inte få något förhandsbesked genom att kontakta ULV.

Till dig som fått en kompletteringshänvisning av Skolverket gällande Grundskolans tidigare år (åk F-3, 4-6)

Från och med 1 september 2019 kan man inte längre komplettera mot en lärarexamen för grundskolans tidigare år (åk F-3, 4-6).

Du som har fått en kompletteringshänvisning av Skolverket gällande detta åldersspår kan dock fortfarande söka in till ULV. Om du önskar information om hur du kan nå en sådan examen, kontakta studievägledare Lotte Larsen.

Antagningskrav

Du kompletterar utifrån din tidigare akademiska utbildning från annat land och till viss del din lärarerfarenhet från utbildningslandet. Kraven för antagning är:

 • en avslutad och godkänd utländsk eftergymnasial lärarexamen/eftergymnasial ämnesutbildning som omfattat minst två år
 • godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
 • den komplettering du behöver omfattar högst 120hp. Läs mer om detta under Frågor och svar.

Om utbildningen

Det finns 7 olika spår inom utbildningen och universitetet bedömer vilket av dessa som är lämpligast utifrån dina förutsättningar vid en ansökan. Samtliga spår inleds med kursen Att vara lärare i Sverige I (9hp) och 4 veckors Verksamhetsförlagd utbildning (6hp) och i vissa förekommande fall även två kurser i akademisk svenska.

De sju utbildningsvägarna

Spår 1: Språkprov

Utbildningen vänder sig till dig som har språklärarutbildning och som ansökt om legitimation hos Skolverket men fått avslag på grund av att du först måste göra ett kontrastivt språkprov. Språkprovet ska visa att du har de språkfärdigheter som behövs för att undervisa svensktalande elever i ett främmande språk.

Spår 2: Anpassningsperiod

Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket men fått avslag med hänvisning till anpassningsperiod. Utbildningen omfattar 40 veckors studier på heltid, varav cirka 28 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik.

Spår 3: Komplettering av ämnesstudier och pedagogisk utbildning för att nå svensk lärarexamen

Utbildningen vänder sig till dig som inte kan få legitimation utifrån din utländska utbildning. Du kompletterar därför din utbildning för att nå svensk lärarexamen.

Spår 4: Förberedande utbildning inför lämplighetsprov för att få legitimation

Utbildningen vänder sig till dig som ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag med hänvisning till att genomföra ett lämplighetsprov.

Spår 5: Komplettering av ämnesstudier för att få legitimation

Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation hos Skolverket, men fått avslag på grund av att du inte har tillräckliga ämnesstudier och/eller tillräckligt med lärarförberedande studier.

Spår 6: Komplettering av ämnesstudier för att få utökad behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som har ansökt om legitimation alternativt behörighetsbevis och som vill bli behörig i ytterligare undervisningsämne.

Spår 7: Komplettering av kunskaper om svensk skola inför arbete som förskollärare/lärare i Sverige

Utbildningen vänder sig till dig som har förskollärar/lärarlegitimation alternativt behörighetsbevis, men inte har tillräcklig yrkeserfarenhet från svensk förskola/skola.

Frågor och svar

Innan jag ansöker till ULV vill jag veta vad jag behöver komplettera och hur länge, kan ULV göra en sådan bedömning?

Bedömning av tidigare utbildning samt vad som behöver kompletteras och hur länge är en tämligen stor process och därför kan du inte vända dig till ULV i denna fråga.

Sådan bedömning görs endast i samband med ansökan till utbildningen och med antagningsbeskedet skickas det då även ut en individuell studiegång som innehåller de kurser du behöver läsa samt när du ska läsa dessa.

Jag saknar vissa dokument från min tidigare utbildning. Kan jag ansöka ändå?

Ett av kraven för att ansöka till utbildningen är att man har fullständig dokumentation från sin tidigare utbildning samt att denna är översatt till engelska eller svenska.

Om du saknar dokument kan du vända dig till ditt gamla lärosäte eller till Universitets- och högskolerådet för att eventuellt få hjälp.

Du hittar mer information på UHR:s hemsida.

Vad innebär antagningskravet ”Kompletteringsutrymme max 120hp”?

När bedömningen av din tidigare utländska utbildning är klar ser man i jämförelse med kraven i ordinarie lärarprogram vad du behöver komplettera din utbildning med för att uppnå svensk lärarexamen.

Den komplettering/de kurser du behöver läsa får då tillsammans inte vara mer än 120hp. Eftersom det görs en individuell bedömning för varje sökande kan du behöva läsa mellan 30hp och 120hp.

Behöver du läsa kurser som tillsammans blir mer än 120hp uppfyller du inte kravet och behöver då antingen läsa in ett par kurser på egen hand innan du åter söker in till ULV eller söka dig till ordinarie lärarprogram.

Vad gäller kring distansstudier, heltidsstudier och halvtidsstudier?

Distansstudier

ULV kan inte erbjuda studier på distans.

Heltidsstudier

Heltidsstudier innebär att du är student 100% och att du studerar 30hp /termin.

En termin kan innehålla flera kurser som tillsammans blir 30hp. Kurserna har olika antal träffar på universitetet men du som student förväntas då studera övrig tid på egen hand så att det tillsammans blir 100%.

Halvtidsstudier

Halvtidsstudier innebär att du är 50% student vilket för det mesta innebär att man läser en kurs om 15 högskolepoäng per termin. Detta kan många gånger fungera med att arbeta eller att pendla.

Varje student har en individuell studiegång som innehåller just de kurser som behövs för att komplettera den tidigare utländska utbildningen och kan därför innehålla kurser som går i olika takt med olika antal träffar/månad.

Vad är inplaceringstest?

Inplaceringstestet är obligatoriskt för alla som ansökt. En kallelse innebär dock inte någon garanti för att man blivit antagen. Resultatet av inplaceringstestet visar vilken kurs du ska inleda dina studier med om du blir antagen.

Inplaceringstestet har inget att göra med om man har betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller ej. Måndag samma vecka som du ska genomföra inplaceringstestet kommer du att få ett mail med mer information samt material som du ska läsa inför testet och på så sätt förbereda dig. Du kommer inte att få något besked om du blivit godkänd på testet eller ej.

Om resultatet visar att du är i behov av en inledande kurs kommer du att få läsa en sådan som syftar till att du som student, utifrån din didaktiska och metodiska kompetens, ska utveckla din språkfärdighet med särskild relevans för pedagogisk verksamhet.

Hur får jag min registreringsblankett?

Registreringsblankett för varje termin skickas ut i god tid. Underteckna den och returnera på den angivna adressen.

Har du inte fått en registreringsblankett senast en vecka innan kursstart, ska du kontakta ulv@mau.se. All kursregistrering gör sedan av studieadministratören för ULV.

Vad gäller kring Verksamhetsförlagd utbildning - VFU?

Alla som läser inom utbildningen ska genomföra VFU och det är individuellt hur många VFU-kurser man behöver läsa för att komplettera tidigare utbildning. VFU är alltid heltid, hela veckor, hela dagar oavsett om man läser på heltid (100%) eller halvtid (50%). Därför är det viktigt att man planerar för sin VFU i god tid genom att t ex tala med sin arbetsgivare, ordna barnomsorg och så vidare.

VFU-placering anordnas av Malmö universitet och besked får man via mail när plats är klar. I vissa fall kan man ansöka om att göra sin VFU i tjänsten vilket innebär att man stannar kvar på sin nuvarande skola och fortsätter undervisa i sitt ämne/ämnen samtidigt som man studerar för att uppnå VFU-kursens mål.

För detta krävs att man har en relevant tjänst för den examen man kompletterar mot, till exempel ska man redan arbeta som obehörig lärare i engelska på gymnasium om man kompletterar i utbildningen för att bli behörig lärare i engelska för gymnasium. Mer information om detta kan du få genom att ta kontakt med studievägledaren i ULV. 

Ibland kan man också ansöka om att få göra sin VFU på sin arbetsplats vilket innebär att om man arbetar på en skola som t ex studiehandledare/elevassistent så kan man ansöka om att få placering på  just den skolan hos en handledare som undervisar på det åldersspår och i det ämne som man kompletterar mot i utbildningen. Mer information om detta kan du få genom att ta kontakt med studievägledaren i ULV.

Du kan inte genomföra din VFU i annat land när du läser inom ULV. Kom ihåg att begära ut ett Utdrag ur belastningsregistret hos Polisen i god tid inför din VFU. Utdraget ska du lämna till den skola där du ska genomföra din VFU. 

www.polisen.se

Kontakta ULV


email icon ulv@mau.se
time Telefontider studievägledare: Tisdag 14:00-16:00 och torsdag 10:00-12:00