Presentation

Jag är verksam som biträdande lektor i bild och lärande vid institutionen för kultur, språk och medier. Jag disputerade år 2017 i Barn och ungdomsvetenskap med avhandlingen Visuella möjlighetsrum, gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning, vid Göteborgs universitet. Mina forskningsintressen handlar om bildpedagogik, visuell kultur, visuella metoder och subjektsskapande med bild och media. Vidare arbetar jag med forskning om lärprocesser i bildundervisning på högstadiet, där policy, diskurs och materialitet kopplas samman genom en posthumanistisk utgångspunkt.