Forskning inom didaktik intresserar sig för de faktorer och relationer som påverkar undervisningens och lärandets villkor, med särskilt fokus på skola. Didaktisk forskning eftersträvar att formulera teorier och modeller där relationer mellan skola, samhälle, val av innehåll, lärares arbete samt elevers, barns och vuxnas bildning är viktiga parametrar.

Didaktisk forskning undersöker vad som påverkar, möjliggör eller hindrar undervisning och lärande i olika sammanhang. Lärande ses som något som kan ske i formella sammanhang, som skola och utbildning på olika nivåer, i semiformella sammanhang, till exempel på muséer, och även informellt, till exempel som en integrerad del av yrkeslivet, men oftast handlar didaktisk forskning om skolans undervisning (olika åldrar). Den intresserar sig för val av innehåll, motiveringar till urvalet och vad som händer med ett disciplinärt innehåll när det transformeras från universitetsdiscipliner till innehåll för undervisning i skolan.

Undervisning kan studeras utifrån flera olika perspektiv och många faktorer och kunskapsbaser är relevanta för detta. Didaktiska teorier handlar om undervisning och bildning. En del teorier utgår från ett empiriskt-analytiskt perspektiv, medan andra i större utsträckning baserar sig på filosofi. Tillsammans bidrar de didaktiska teorierna till perspektiv och modeller i relation till de didaktiska frågorna (varför, vad, hur etc.). Att konkretisera och operationalisera didaktiska teorier som svarar på de didaktiska frågorna kan sägas vara kärnan i didaktik. Detta kan göras genom att utveckla eller systematiskt pröva didaktiska modeller eller genom att synliggöra olika didaktiska val och visa på dess konsekvenser. Den didaktiska forskningen vid Malmö universitet är såväl allmändidaktisk som ämnesdidaktisk.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 38
Totalt antal träffar: 15