Presentation

Min forskning fokuserar undervisning och lärande i NO-klassrum där elevers flerspråkighet ses som en resurs för deras utveckling av ämneskunskaper och ämneslitteracitet. I en undervisningspraktik som tillämpar transspråkande arbetssätt använder lärare och elever alla tillgängliga språkliga resurser, såsom första- och andraspråk, bildspråk, gester, kroppsspråk och digitala hjälpmedel dynamiskt, funktionellt och pragmatiskt för att underlätta meningsskapande. Forskningen belyser de möjligheter och utmaningar som transspråkande förhållningssätt och strategier skapar för inkludering av flerspråkiga elever och därmed deras förutsättningar att utveckla kunskaper och litteracitet i de naturvetenskapliga ämnena.