Presentation

Jag arbetar som universitetslektor i offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter.

Min forskning handlar om mänskliga rättigheter utifrån olika perspektiv. Eftersom jag har en statsrättslig utgångspunkt och uppfattar det offentliga som en organisation är de perspektiv jag tar holistiska, systemiska och genomgripande. I centrum står den enskilda människan. Mer konkret forskar jag om följande just nu:

  1. Människorättsstaten - nästa steg efter rättstaten, välfärdsstaten och den demokratiska staten
  2. Människorättsprofessionen - en ny profession på framväxt
  3. Mänskliga rättigheterpedagogik i universitetsutbildningen av professioner - hur ser en sådan ut?
  4. Human Rights Education - hur ser det ut i Sverige med högre utbildning i mänskliga rättigheter?
  5. Akademiskt läraraskap och studenten i centrum
  6. Tillgänglig curriculum design i högre utbildning
  7. Att utbilda professioner med barns rättigheter i centrum

I linje med detta forskar jag om mötet mellan det offentliga/staten/kommunen och enskilda människor och om hur de mänskliga rättigheterna som juridiskt verktyg kan skydda människor mot osaklighet, övergrepp och kränkningar av deras värdighet. Jag tidigare har särskilt ägnat mig åt diskriminering, minoriteters rättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter och åt de anspråk som rättigheterna har på staten som organisation; på dess ledarskap, dess prioriteringar, bemötande av enskilda och dess organisering. Jag är en del av Kollegiet för människorättsforskning vid Malmö Universitet.

Jag har arbetat de tretton senaste åren som ledare och chef över forskare och lärare, vid Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, vid Diskrimineringsombudsmannen och som prefekt inom lärarutbildningarna, och ett tag även över samordnare för studenter med funktionsnedsättning, men har valt att gå tillbaka till att vara universitetslektor till förmån för forskning och undervisning.

Jag arbetar praktiskt som lärarutbildare och kursledare inom grundlärar- och ämneslärareprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna för kurser som handlar om lärarskapet: Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering; och är nu kursledare för Vetenskap, metod och beprövad erfarenhet. Jag har hålit workshopserie för skolrektorer och planerar ett antal forskningsprojekt tillsammans med praktiker.

Jag har varit ledamot i universitetets Råd för etikprövning och jag kompletterar just nu min tidigare doktorsexamen i juridik (2022) med en internationell master i högskolepedagogik där masteruppsatsen om Human Righs Education är klar 2024.