Presentation

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och forskar om vuxna andraspråkselevers lärande med fokus på skrivutveckling. Jag skriver en sammanläggningsavhandling som bygger på ett praktiknära projekt. Empirin är hämtad från grundläggande vuxenutbildning och speglar de möjligheter och utmaningar som det innebär att omsätta genrepedagogik i vuxenundervisningen.

Jag undervisar även i kurser på ämneslärarprogrammet för blivande lärande i svenska som andraspråk.