Presentation

Helena Holmström Olsson är professor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö universitet. Helena disputerade 2004 på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Helena bedriver sin forskning inom ramen för Software Center som är ett samarbete mellan 16 företag (Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo, SAAB, Tetra Pak, Axis Communications, Grundfos, BOSCH, Siemens, Wärtsilä, Qamqom, CEVT, Jeppesen (Boeing), Scania, DEIF och Zenseact) och fem svenska universitet (Göteborgs universitet, Chalmers, Malmö universitet, Linköpings universitet och Mälardalens universitet). Hennes forskning sker i mycket nära samarbete med samtliga dessa företag och med fokus på 'software engineering', d v s hur dessa företag utvecklar system, hur de kan förbättra och optimera sina utvecklingsprocesser samt hur de organiserar sig för att på bästa sätt möta en snabbt föränderlig marknad och nya teknologier. Av särskilt intresse är det sätt på vilket dessa företag använder sig av kund- och produktdata som drivkraft för innovation, d v s det sätt på vilket såväl feedback från slutanvändare som automatiskt genererad produktdata kan samlas in, analyseras och användas som grund för förbättring av befintlig funktionalitet samt som bas för utveckling av framtida, ny funktionalitet.

Ett annat stort forskningsintresse är 'software and business ecosystems', d v s den utveckling vi ser i att värdeskapande alltmer bygger på samverkan och samspel mellan ett antal aktörer, och att företag, i allt högre utsträckning, behöver strategier för att kunna hantera detta samspel och denna samverkan. I sin forskning hjälper Helena en rad företag med hur de kan positionera sig i de olika ekosystem de verkar i, vilka mekanismer de kan använda för att samverka med partners, och hur de på kan underhålla befintliga ekosystem och affärsmodeller samtidigt som de skapar nya ekosystem runt nya teknologier och skapar affärsmodeller kring dessa. Ett utmärkt och mycket aktuellt exempel är Artificiell Intelligence (AI) som utmanar de flesta stora företag i det att det kommer in nya aktörer med AI som spetskompetens och som utmanar befintliga aktörer i ett ekosystem. För redan etablerade företag, och med annan kärnkompetens, krävs strategier för hur man arbetar tillsammans med dessa nya aktörer för att skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som man minimerar risken att dessa nya aktörer tar över befintliga kunder och/eller marknad.

Helena är också engagerad i WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som forskare och som handledare inom området för automatiserad experimentation i stora system. Slutligen är hon aktiv som handledare till doktorander finansierade av CHAIR (Chalmers AI Research Centre) och framförallt inom områden som 'data management' och 'federated learning'.

Helena är styrelseledamot (lärarrepresentant) i Malmö universitets styrelse samt ledamot i fakultetsstyrelsen för Teknik och Samhälle på Malmö Universitet.