Presentation

Irina Johansson-Carlén är universitetsadjunkt vid NMS och doktorand i naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). Hennes forskningsintressen behandlar, inom matematikämnet, lärares språkliga register, yrkesspråk, socio-lingvistik och ämneslitteracitet. Hon är även en del i forskningsprogrammet LIT: Diciplinary Literacy and Inclusive Teaching.

Doktorandprojektet är en mixed methods-studie kring semantiskt innehåll i matematiklärares språkande och dess relation till processer och ämnesspecifika begrepp. Teorier som återkommer är korpuslingvistik, diskursanalys samt systematisk-funktionell lingvistik (SFL).