Presentation

Irina Johansson-Carlén är universitetsadjunkt vid NMS och doktorand i naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). Hennes forskningsintressen behandlar främst språk i matematikklassrummet: lärares språkanvändande, språkutvecklande arbetssätt och ämneslitteracitet. Hon är även en del i forskningsprogrammet LIT: Diciplinary Literacy and Inclusive Teaching.

Doktorandprojektet är en mixed methods-studie om emergent mathematical literacy. Studien strävar efter att kartlägga innehållet i och utvecklingen av det matematiska registret under de tidiga skolåren samt hur lärares språkanvändande erbjuder möjligheter till utvecklingen av det ämnesspecifika språket. Återkommande teoretiska ramverk är subject-specific literacy, korpuslingvistik, diskursanalys samt systematisk-funktionell lingvistik (SFL).