Presentation

Jenny Jakobsson är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad och biträdande lektor på institutionen för vårdvetenskap. Jenny ser ett värde i att bedriva forskning som är patientnära, professionsrelaterad och praktiskt applicerbar. Hennes forskning är knuten till forskningsområdet Fysisk hälsa och fokuserar främst på omvårdnad av den kirurgiska patienten och speciellt återhämtningen efter operation. Utöver detta bedriver hon forskning inom forskningsområdet Pedagogik och profession och med denna forskning önskar hon bidra till att förbereda studenterna för deras kommande profession samt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.