Presentation

Jenny Jakobsson är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad och docent på institutionen för vårdvetenskap. Jenny ser ett värde i att bedriva forskning som är patientnära och praktiskt applicerbar. Hennes forskning fokuserar främst på omvårdnad av den kirurgiska patienten och speciellt på återhämtningen efter operation. Jenny leder två forskargrupper: Cancer and Illness Rehabilitation (CaRe) samt Measures for Change. Forskargruppen CaRe fokuserar på återhämtning efter sjukdom, såväl cancersjukdom som andra sjukdomstillstånd vilka kräver behandlande insatser från hälso- och sjukvården och där sjukdomen eller behandlingen medför negativa konsekvenser för den sjuka individen och/eller dess familj. Forskargruppen Measures for Change fokuserar på översättning och testning av instrument samt utveckling av nya instrument. Instrument som testas eller utvecklas av gruppen ska kunna mäta en förändring och därmed vara användbara i klinisk eller pedagogisk verksamhet.

Jennys forskning har även ett pedagogiskt fokus och hon är involverad i forskningsplattformen Research Informed Development of Higher Education, RIDHE. Inom ramen för RIDHE bedrivs bland annat projektet Setting Priorities for Research on Interprofessional Learning in Health Care Education som syftar till att med hjälp av studenter, lärare och kliniker identifiera de mest centrala forskningsfrågorna kring interprofessionellt lärande. Metoden är inspirerad av strukturen beskriven av James Lind Alliance. Tillsammans med kollegor vid the University of Central Missouri pågår också ett arbete med att översätta och psykometriskt testa instrumentet Cap-ExpresS som syftar till självskattning av handledares uppfattningar om hur förberedda de är på att handleda i verksamhetsförlagd utbildning. Forskarteamet i Malmö består förutom Jenny av professor Elisabeth Carlson, docent Mariette Bengtsson och biträdande lektorn Elin Taube.