Presentation

Jenny Jakobsson är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad och biträdande lektor på institutionen för vårdvetenskap. Jenny ser ett värde i att bedriva forskning som är patientnära, professionsrelaterad och praktiskt applicerbar. Hennes forskning fokuserar främst på omvårdnad av den kirurgiska patienten och speciellt återhämtningen efter operation. Utöver detta bedriver hon forskning om såväl pedagogik som profession och med denna forskning önskar hon bidra till att förbereda studenterna för deras kommande profession samt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Sedan 2019 har Jenny verkat som biträdande lektor och med extern finansiering från AFA Försäkringar bedrivit forskning om hot och våld riktat mot sjuksköterskor och undersköterskor på kirurgiska vårdavdelningar. Forskningen har bedrivits i samarbete med Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA. Utöver detta har Jenny tillsammans med forskare på svenska universitet drivit ett projekt där framgångsfaktorer för professionell utveckling hos specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård har undersökts.

Jenny är styrgruppsmedlem för forskningsplattformen Research Informed Development of Higher Education, RIDHE. Inom ramen för RIDHE bedrivs nu projektet Setting Priorities for Research on Interprofessional Learning in Health Care Education som syftar till att med hjälp av studenter, lärare och kliniker identifiera de mest centrala forskningsfrågorna kring interprofessionellt lärande. Metoden är inspirerad av strukturen beskriven av James Lind Alliance. Tillsammans med kollegor vid the University of Central Missouri pågår också ett arbete med att översätta instrumentet Cap-ExpresSTM som syftar till självskattning av handledares uppfattningar om hur förberedda de är på att handleda i verksamhetsförlagd utbildning. Forskarteamet i Malmö består förutom Jenny av professor Elisabeth Carlson, docent Mariette Bengtsson och biträdande lektorn Elin Taube. Instrumentet kommer att testas psykometriskt för att användas i en större internationell empirisk studie.