Om kursen

Den här kursen vänder sig till dem som vill förstå vad det betyder att kommersiella krafter får allt större inflytande i svensk skola. Skolmarknaden tar sig olika uttryck: friskolor ägs till stor del av aktiebolag och riskkapitalister, multinationella företag ser skolan som en marknad för sina digitala produkter och konkurrenstänkandet genomsyrar skolväsendet. Inom ramen för kursen diskuteras olika exempel på kommersialisering och vad denna gör med vår förståelse av utbildning, kunskap, lärare och elever. Kursen ges i hybridform, dvs som kombination mellan campus och distans och är uppbyggd kring föreläsningar, litteraturdiskussioner och undersökande aktiviteter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar forskning om orsakerna till och konsekvenserna av marknadslogiker i skolan. Olika former av marknadisering tas upp i kursen såsom exempelvis friskolor, kommersiella företag och deras produkter samt valfrihet, konkurrens och mätning. Därutöver behandlas marknadsfrågan utifrån olika perspektiv: företagens, elevernas och lärarnas. Internationella utblickar på skolmarknaden ges inom ramen för kursen. Vidare diskuteras hur marknadsskolan är ett resultat av, och bidrar till, en förändrad syn på utbildning och lärande.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 90 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt en akademisk examen på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).