Fakta

Kontaktperson:
Rebecka Fingalsson
Finansiär:
  • Doktorandstudier inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Ansvarig vid Mau:
Rebecka Fingalsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2019 - 31 december 2025

Om avhandlingsprojektet

Sverige var det första landet i världen med att införa en obligatorisk sexualundervisning, men frågan om skolbaserad sexualundervisning har varit på agendan alltsedan slutet av 1800-talet. Internationell forskning pekar mot att frågan om skolbaserad sexualundervisning drevs av olika aktörer, i olika kontexter och på flera platser i världen ungefär vid samma tidpunkt. Den skolbaserade sexualundervisningen har varit ett återkommande föremål för diskussion och även om diskussionernas innehåll haft olika inriktningar har ändamålet varit att skapa riktning för både kunskapsförmedlingen och kunskapsinnehållet.

I avhandlingsprojektet studeras sammanlänkningen mellan samhälle och sexualundervisning för att kunna förstå vilket utrymme som kunskap om sexualitet och relationer befäster i skolan och vad det innebär att utbilda i kunskapsområdet. Det tudelade syftet innebär dels att förstå hur samhället föreställer sig att ungas sexualitet och relationer ska hanteras genom utbildning och dels utforska hur utbildare hanterar uppdraget och vad de upplever som utmanande och varför.

Studien utgår från en svensk skolkontext, i vilken sexualundervisning varit obligatorisk sedan 1955 och ämnesintegrerad sedan 1994. En obligatorisk sexualundervisning innebär att alla elever ska ta del av innehållet samt att inflytandet från vårdnadshavare begränsas. Samtidigt innebär ämnesintegreringen att kunskapsområdet skall adresseras och bäras av olika ämnesföreträdare i skolan som i sin tur kan samarbeta med olika utbildare både inom och utanför skolans organisation.

Frågeställningar, material och metod

Genom att ta fasta på tidigare forskning och källmaterial samt de erfarenheter och minnen som utbildare har av att arbeta med sexualundervisning försöker projektet söka svar på: Varför sexualundervisning infördes i skolan och vilka utmaningar som sexualundervisningen har ämnat att lösa? Mot bakgrund av detta avser projektet att förstå vad som avspeglas i utbildarnas erfarenheter och minnen av att arbeta med sexualundervisning? Och, på vilket sätt utrymme skapas för sexualitet och relationer i skolan och vad som faller utanför? I studien genomförs bland annat intervjuer och observationer med utbildare som arbetar med sexualundervisning. Rapporter och dokument rörande sexualundervisning kommer också att vara en del av forskningsmaterialet.