Presentation

Maria Hellström Reimer är professor i design i teori och praktik.

"—Ett brett intresse för kreativitet, kunskap och samhällsfrågor är det som har fört mig från bildkonstens område till designforskningens. Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande, meningsskapande och värdeproduktion. Forskning i och genom design är en tvärvetenskaplig aktivitet med den dubbla uppgiften att kritiskt granska de materiella och sociala förutsättningarna för samexistens och kreativt utveckla nya, hållbara och rättvisa artefakter, miljöer och metoder. För närvarande koordinerar och deltar jag i ett flertal forskningsprojekt i skärningspunkten mellan design, konst, landskapsarkitektur, och kulturstudier. I det konstnärliga forskningsprojektet "Translocal Poetics" utforskas tidsgeografiska teknologier och genealogier genom samskapade video-essäer. "Design Research for Uncertain Futures" är ett internationellt initiativ med syfte att praktiskt artikulera och teoretiskt omformulera designforskningens utgångspunkter. Från och med 2021 har jag också en tjänst som vetenskaplig rådgivare för konstnärlig forskning inom Vetenskapsrådet, där jag engagerar mig i forskningsstrategiska frågor med tonvikt på behovet av experimentell och tematiskt gränsöverskridande forskning. Jag ser också det internationella samarbetet som viktigt och jag bedriver idag forskningssamarbeten med ett flertal forskargrupper i Europa och övriga världen. Under våren 2019 var jag gästprofessor vid Cornell University, USA, och under hösten 2021 kommer jag att fortsätta mitt samarbete med TEAMeD vid Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter