Design handlar i vid bemärkelse om att bidra till en meningsskapande förändring av vardagslivet. Designforskningen vid Malmö universitet utgår därför från en bred syn på design som innovativ praktik i en samhällelig och kulturell kontext.

Designforskning på Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, är inriktad mot ett flertal teoretiska, kritiska och praktiska frågor inom flera olika områden, bland annat:

  • hållbar design
  • metodutveckling och konstnärligt experimenterande
  • materiell interaktion
  • spelforskning
  • kollaborativt lärande
  • kritiska mjukvarustudier
  • normkreativitet

Tillsammans med användare och externa samarbetspartners utvecklar vi ansvarstagande och responsiva designforskningsmetoder som tar etik och hållbarhet på största allvar, och som samtidigt är teknologiskt avancerade och materiellt experimentella.

Interaktionsdesign

I centrum står interaktionsdesign, ett ämne som K3-forskare har varit med om att utveckla internationellt, inte minst med inriktning mot kollaborativ och deltagande design, det vill säga utveckling av designprocesser som genomförs i samarbete mellan aktörer med olika kompetenser och erfarenheter.

En viktig del av forskningen genomförs i lokala så kallade ”Living labs” i Malmöregionen.

Framtidsorienterat

En gemensam utgångspunkt för forskningen är ett synsätt på design som aktörsorienterad snarare än produktorienterad, vilket bland annat innebär ett intresse för designpraktikens bredare socio-materiella kontext och framtidsskapande dimension.

En avancerad och gränsöverskridande designforskning är idag oumbärlig, inte minst för att vidga förståelsen för design som utformning inte bara av funktionella eller åtråvärda artefakter utan också av omsorgsfulla tjänster och uttrycksfulla miljöer. Med ett tydligt fokus på dagens stora samhällsutmaningar bedrivs designforskningen på K3 därför huvudsakligen tematiskt inom ramen för tvärvetenskapliga forskningsplattformar, forskningsprogram och centrumbildningar.

Vår forskning positionerar sig i den internationella framkanten och har uppmärksammats för sin tvärvetenskapliga, deltagande och kritiskt framtidsorienterade inriktning. 

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 34

Forskarutbildning i interaktionsdesign

Malmö universitet erbjuder forskarutbildning inom interaktionsdesign.

Interaktionsdesign fokuserar på design för mänsklig interaktion och kommunikation med hjälp av digitala eller digitalt möjliggjorda artefakter och medier. Grunden är designvetenskaplig och ämnet är orienterat mot interaktionsdesignens praktik genom en syntes av konstruktiv gestaltning och kritisk reflektion.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Tina Askanius

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet