Presentation

Mon Johansson är fil.dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Hens avhandling "I moderskapets skugga: berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker" är en feministisk sociologisk studie där relationen mellan moderskapsideal och heterosexuell normativitet utforskas med utgångspunkt i narrativ metod och analys.

Undervisar framförallt på socionomprogrammet och har ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor.