Presentation

Per-Markku Ristilammi är professor i etnologi vid institutionen för Urbana studier vid Malmö Universitet. Ristilammis forskning har rört sig kring frågor om socialt utanförskap i urbana miljöer. Teoretiskt har forskningen fokuserats på diskursanalytiska studier där maktfrågor stått i centrum. En huvudfråga har varit modernitetens skapande av annorlundahet. I avhandlingen Rosengård och den svarta poesin från 1994 beskrivs hur förorterna genom tid betraktas som något avvikande från resten av samhället.
Ristilammi har också forskat kring konstruktionen av annorlundahet i historiska stadsmiljöer med fokus på olika former av representation kopplat till stadsidentitet (se boken Mim och verklighet från 2003).
Under senare tid har Ristilammi arbetat med kopplingen mellan plats och identitet i ett Öresundssammanhang och har här berört frågor kopplade till platsidentitet och konstnärliga framställningar. Han har i detta sammanhang särskilt intresserat sig för kopplingen mellan olika globaliseringstendenser och hur dessa kan läsas av i urbana miljöer. Han är också föreståndare för IMH (Institutet för studier i Malmös historia)