Institutet för studier i Malmös historia (IMH) är ett centrum för urbanhistorisk forskning. Vi forskar om städers roll i historien, stadslivets förändringar och om hur städers identitet produceras och sprids. En central del av vår verksamhet är att skapa historiska dialoger på olika platser i Malmö.

Händer hos oss

IMH har ett ambitiöst program av föreläsningar, seminarier och diskussioner om urbanhistoria och Malmös historia. Programmen sker i samverkan med ett flertal andra aktörer inom och utanför universitetet.

Tillsammans med Malmö stadsbibliotek arrangerar IMH öppna föreläsningar i bibliotekets lokaler. Kunniga och populära föreläsare håller föredrag på historiska teman med tydlig samtidsanknytning. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla som vill lyssna och samtala.

I universitetets lokaler organiserar IMH tillsammans med andra forskare ”Open urban seminars” med syfte att skapa dialog kring forskning kring urbanhistoria och Malmö. Även dessa samtal är öppna för alla intresserade. 

Stadsvandringar

Under våra stadsvandringar leds en publik genom välbekanta miljöer som innehåller öppningar till händelser och processer i det förflutna. Vi använder urbana rum och passager för att förmedla och kritiskt undersöka historia. Stadsvandringens dialogiska karaktär möjliggör även kopplingar mellan personliga berättelser och delade historier. Förutom att erbjuda stadsvandringar i Malmö, ägnar sig IMH åt forskning kring och metodutveckling för stadsvandringar som sätt att interagera med historia.

Gå till historien

ga_till_historien_arabisk_version.jpg

Boken Gå till historien presenteras vandringar på olika teman i tid och rum. Här får du hjälp om du vill vandra i den medeltida staden eller leta efter de danska spåren. Här möter du det mångreligiösa Malmö, invandrarnas och kvinnornas stad. Här får du tips på hur du kan gå i arbetarrörelsens spår, stadens gröna rum och arkitekternas stad. Här kan du upptäcka viktiga platser för kultur och musik. Här får du en möjlighet att upptäcka Limhamn ur ett historiskt perspektiv.

Gå till historien. Tolv vandringar för dig som vill upptäcka Malmö

Stadens historia tillgänglig på flera språk

IMH arbetar för att göra dialoger om stadens historia tillgängliga på flera språk. För att bjuda in fler Malmöbor i förmedlingen och diskussionen av stadens historia har IMH låtit översätta stadsvandringar till arabiska och publicerat dem i boken Awdah ilá al-tārīkh. Tillsammans med ABF har IMH även utbildat arabisktalande Malmöbor till guider för vandringar i Malmö och om Malmös historia.

Gå till historien på arabiska

Pedagogiska kartor

IMH deltar i Malmö stads utveckling av pedagogiska kartor som pedagogiskt verktyg för lärare i stadens grundskolor. Pedagogiska kartor är en plattform där information och uppgifter finns samlade på en och samma webbsida. Syftet är att förskolor och skolor ska inspireras och ges möjlighet att använda sig av andra lärplatser än klassrummet.

Forskningspublikationer

Forskare inom IMH publicerar böcker, artiklar och kapitel i antologier. En del av dessa akademiska och populärvetenskapliga bidrag redovisas i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Nedan finns ett urval av IMH:s publikationer.

Urbanhistorisk forskning vid IMH

IMH ägnar sig åt urbanhistorisk forskning, samt att förmedla och skapa historisk forskning på sätt som inkluderar och aktiverar Malmöborna. Från det att institutet påbörjade sin verksamhet 2010 har målsättningarna varit att skapa urbanhistorisk forskning samt att skapa historiska dialoger i vilka forskare och stadens medborgare deltar på lika villkor.

Genom sin styrgrupp och sitt vetenskapliga råd är IMH kopplat till vetenskaplig expertis, aktörer inom kommunen, kulturinstitutioner och folkbildande organisationer. IMH har samtidigt en internationell profil, och samverkar med urbanhistoriska forskare och institutioner runtom i världen.

Mer om institutet för studier i Malmös historia

Urbanhistoria är det forskningsfält inom historiska studier som undersöker städers och stadslivets förändringar. Fältet är flervetenskapligt och använder sig av teorier och metoder från bland annat sociologi, geografi och arkitektur för att undersöka urbanitet och urbana processer. Urbanhistoriska perspektiv är behjälpliga för att tänka kring inkludering och exkludering som pågående processer i städer, med andra ord för att ställa kritiska frågor om vem som äger rätten till staden.

Historiska dialoger

Historiska dialoger är en viktig del av IMH:s verksamhet. I samverkan med kulturinstitutioner i Malmö erbjuder vi seminarier och föreläsningar där historisk kunskap kan spridas och diskuteras. Förutom att sprida historisk kunskap tar IMH fram metoder för att göra människor delaktiga i undersökningar av historia och i historieskrivning. Inspirerade av tillvägagångssätt som utvecklats inom bland annat muntlig historia och offentlig historia (public history) ser vi samverkan som ett sätt att initiera ny historisk forskning.

Malmö - en stad i snabb förändring

På grund av inriktningen på deltagande forskning och historiska dialoger utgår av IMH:s forskning från erfarenheter i det samtida Malmö. Sedan 1990-talet har Malmö förändrats i snabb takt. Under den perioden har flera och ofta politiserade berättelser om staden cirkulerats offentligt. Malmö kan i dag karaktäriseras som en transitstad, det vill säga en stad som människor passerar igenom under sin utbildning, sin karriär eller migration. Samtidigt har stadens kopplingar till platser i andra länder ökat. Identitetsformering, historieproduktion och translokala perspektiv är därför viktiga för den forskning som pågår vid IMH.

Forskning och samverkan

IMH forskar om urbana processer i historiska perspektiv och på sätt som inkluderar och aktiverar människor. Flera av de forskningsprojekt som pågår hos IMH har utvecklats i dialog med aktörer inom Malmö kommun eller med organisationer inom det civila samhället i Malmö.

Om du vill vara med och utveckla ny kunskap om städers förändringar, stadsliv eller urban identitet är du välkommen att ta kontakt med IMH.

Kurser

För att öka kunskapen om Malmös historia och om hur historiska förändringsprocesser skapar och omskapar städer organiserar IMH utbildningar på flera nivåer och forskare från IMH deltar också som lärare på enskilda kursmoment inom andra utbildningar. Som en särskild satsning kring Malmös historia finns en kvällskurs som ges varannan höst, ”Malmös historia 1850 till nutid”.

Malmös historia 1850 till nutid

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie.

Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta.

Malmös historia 1850 till nutid, 15 hp, halvfart, kvällstid