Presentation

Jag bedriver forskningsstudier vid institutionen för socialt arbete och kombinerar detta med en anställning på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad, där min inriktning är verksamhetsutveckling inom LSS-området.

Mina forskningsstudier är inriktade mot frågor som rör organisering, professionalisering och kunskapscirkulation inom funktionshinderverksamheter. I min licentiatavhandling från 2019 använder jag Aktör-nätverksteori för att kartlägga och analysera välfärdsorganisationens, komplexa inre liv.

I mitt avhandlingsprojekt arbetar jag med go alongs och fokusgrupper för att undersöka brukares och anhörigas erfarenheter av stöd enligt LSS. Jag är också delaktig i ett samverkansprojekt mellan LaTrobe University i Melbourne och Malmö stads funktionsstödsförvaltning där vi undersöker hur en nätbaserad utbildningsresurs om praktiknära ledarskap (Frontline Practice Leadership Resource) kan omsättas till en lokal, svensk kontext.

Jag undervisar på Socionomprogrammet och är sedan 2015 samverkanskoordinator för den strategiska samverkan mellan Malmö stads socialtjänstförvaltningar och Fakulteten för hälsa och samhälle som benämns STYRKA.