Presentation

Jag bedriver forskningsstudier vid institutionen för socialt arbete och kombinerar detta med en anställning på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad, där min inriktning är verksamhetsutveckling inom LSS-området.

Mina forskningsstudier är inriktade mot frågor som rör organisering, professionalisering och kunskapscirkulation inom funktionshinderverksamheter. I min licentiatavhandling från 2019 använder jag Aktör-nätverksteori för att kartlägga och analysera välfärdsorganisationens, komplexa inre liv.

I mitt fortsatta avhandlingsprojekt undersöker jag hur funktionshinderverksamheter organiseras för att leda brukarnära arbete. Jag driver ett samverkansprojekt mellan Malmö universitet och Malmö stads funktionsstödsförvaltning där vi utforskar hur forskningsbaserade metoder och utbildningar om personcentrerat stöd och praktiknära ledarskap kan omsättas till en lokal, svensk kontext.

Jag undervisar på Socionomprogrammet och är sedan 2015 samverkanskoordinator för den strategiska samverkan mellan Malmö stads socialtjänstförvaltningar och Fakulteten för hälsa och samhälle som benämns STYRKA.