Presentation

Jag är historiker och har en tjänst som biträdande lektor vid institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mitt geneella forskningsintresse har att göra med representationspolitik, något jag främst utforskar i förhållande till hur aktörer och historiska användare har gjorts – och kan göras – engagerade i utforskningar av historia och i historie-skrivande. Min forskning berör muntlig historia och offentlig historia, transnationalism, rasismen och dess motrörelser, 1960-talets sociala rörelser, urban rättvisa och ungdomsarbete.

Jag arbetar för närvarande i två projekt:

Skandinavien som arena för Black Panther Party

1969 reste ledande medlemmar av Black Panther Party (BPP) genom Skandinavien. BPP Solidarity Committees inrättades därefter i Köpenhamn och Stockholm, och aktiviteter till stöd för BPP ägde rum i de skandinaviska huvudstäderna och vid universitet. Intresset för BPP var stort i Skandinavien runt 1970 och producerade både översättningar av nyckeltexter från den rörelsen och journalistiska bidrag. Ledande kulturinstitutioner – t.ex. Moderna museet och Stockholms stadsmuseum – bjöd in delegationer från BPP. Pantrar som behövde gå i politisk exil fann till-flykt till Skandinavien. Till exempel startade afrikan amerikanska krigsdesertörer en lokalavdelning av BPP i Malmö.

Detta projekt använder muntlig historia och arkivstudier för att ta reda på vad BPP gjorde i Skandinavien och vad som gjordes i solidaritet med BPP. BPP påverkades av antikoloniala kamper världen över och blev senare en aktör på den globala arenan. Att få reda på varför BPP redan innan det orienterade sig mot de skandinaviska länderna, och hur dessa kontakter formade BPP och dess resande medlemmar, kan avslöja lika mycket om den rörelsens strategiska resonemang och ideologiska utveckling som om den transnationella dimensionen av 1968 i Skandinavien. Tillgänglig historieskrivning om har inte undersökt ifall aktörer i andra delar av världen kan ha haft egna intressen för Skandinavien och kanske var de som först satte de aktörerna i Skandinavien i rörelse. Att de skandinaviska länderna hade en funktion i BPP:s globala nätverk tyder på att 1968 i Skandinavien kan berättas på sätt som betonar flödena av människor, idéer och protest-repertoarer.

Inom dessa flöden måste svarta amerikaners upplevelser av att vara utsatta för och ta ställning mot rasism kommunicerats, förklarats och eventuellt översatts för att bli begripliga över grän-ser mellan såväl nationer som sociala skillnadskategorier. Genom att analysera dessa utbyten kan detta projekt bidra med nya insikter i hur rasism och ”ras” kan förstås historiografiska kate-gorier. Projektet är sålunda influerat av tidigare forskning som visar att BPP:s artikuleringar av intersektionerna mellan klass och ras är viktiga att studera för att bättre förstå ökningen av både superdiversitet och rasism i vår samtid.

Malmö Life Stories

Malmö Life Stories är en forskningsinitierande och potentiellt socialt mobiliserande process skapad av Malmö-baserade civilsamhällsaktörer, museipraktiker, scenproducenter och forskare. Malmö Life Stories engagerar alltså aktörer från olika sociala positioner i en process som är multiprofessionell, tvärvetenskaplig och translokal. Deltagarna i Malmö Life Stories förenas av en oro över hur Malmö framställs som en skrämmande stad i offentliga diskurser, och om hur denna situation bidrar till den sociala sårbarheten som större delen av Malmös invånare lever under. I Malmö Life Stories uppfattas levnadsberättelser ett lärandeutrymme där epistemologier kopplade till levnadsberättelse-praktiker inom aktivism, scenproduktion och forskning inom olika discipliner belyser varandra. Gruppen har gjort till sitt mål att ta hand om varandras historier, erbjuda skydd i en ibland fientlig samtid och därigenom skapa kunskap om stadsförändringar och stadsliv som efterfrågas av organiserade Malmöiter.