Presentation

Jag är historiker och har en tjänst som biträdande lektor i historias och samhällsvetenskapernas didak-tik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet. Min forskning berör tre över-lappande områden:

1960-TALETS SOCIALA RÖRELSER OCH KULTURELLA UPPROR • Min forskning om det ”långa sextio-åtta” fokuserar på resor och translokala utbyten samt på solidaritetens innebörder och praktiker. I ett pågående projekt använder jag muntlig historia för att undersöka Skandinavien som arena för Black Panther Party. I min doktorsavhandling undersökte jag hur vi minns och berättar om gruvarbetarstrej-ken i Malmfälten vintern 1969–70. Förutom att belysa gruvarbetarstrejken skapade detta projekt kun-skap om röstgivandets politik och etik.

SAMSKAPAD HISTORIA OCH COMMUNITY-PROCESSEN • Inspirerad av teori från muntlig historia (särskilt begreppet a shared authority) och community-konst forskar jag om villkoren för marginali-serade samhällsgruppers deltagande i offentlig historieskrivning. Jag undersöker också kopplingarna mellan historieskrivning och social mobilisering.

STADEN SOM RÄTTIGHET GENOM PUBLIK HUMANIORA OCH COMMUNITY-ARKIV • Jag deltar i pro-jekt som använder delandet av berättelser kan främja gemenskap och öka motståndskraften i sårbara samhällsgrupper i Malmö, däribland community-arkivet Malmös samlade röster och i arbetet för att skapa ett antirasistiskt monument genom en deltagande process.