Presentation

Som biträdande lektor för humanioras och samhällsvetenskapernas didaktik undervisar jag i främst inom grundlärarprogrammet, men också inom historiska studier och kulturarvsstudier.

Min forskning utgår ifrån ett intresse för historia som aktivitet. Jag undersöker hur människor kan akti-veras i utforskningar av historia och hur historia kan bli en resurs för pågågende organiseringar. Jag är också intresserad av kopplingarna mellan platsskapande och deltagande historieskrivning. Min forsk-ning är inspirerad av minnesstudier, muntlig historia, public humanities och konstnärliga praktiker.

Ett fokus för min forskning är communityarkiv, som är oberoende, informella och demokratiska gräs-rotsarkiv skapade för att utmana diskriminering och stärka gemenskap. Jag arbetar framför allt med lokalt baserade gemenskaper i storstädernas underprivilegierade områden, i vilka jag ser möjligheter för att demokratisera kulturarv som process och produkt. Min forskning är orienterad mot att stötta arkivens utveckling genom att facilitera arkivskaparnas lärande. På så vis lär jag mig om vad begrep-pen ”arkiv” och ”community” betyder och hur de praktiseras.

Min forskning har också fokus på offentliga minnesarbeten efter rasistiska våldsdåd. Samhället reage-rar ofta på rasistiska våldsdåd som att de sker för första gången, detta trots att det finns en lång historia av attacker som är omgärdade av transnationellt förekommande kulturella mönster. Jag är intresserad av den rasistiska terrorns genealogi och av hur minne fungerar inom den trajektorien, men också av utsatta gruppers strategier för att bemöta våldet och de institutionella responser som attackerna van-ligtvis väcker. Ett specialintresse inom detta forskningsfokus handlar om bruk av offentlig konst och skapandet av minnesplatser.

Jag är medlem i styrelsen för Communitykulturcentrum och ordförande för nordiska regiongruppen av Memory Studies Association.