Presentation

Stig Westerdahl är professor emeritus i företagsekonomi på institutionen för Urbana studier. Hans forskning utgår från ett intresse för organisationsfrågor och redovisning. Detta har omsatts i forskning kring ideella organisationer och frivillig-sektorn, revisionsbranschen och revisorers vardagsarbete samt regional utveckling. Forskningen bygger oftast på deltagande observationer och intervjuer som liknar samtal.

De senaste årens forskning har rört samverkans- och fastighetsfrågor i socialt utsatta områden. Tidigare studier har behandlat de kommunala bostadsföretagens roll i svensk bostadspolitik, med inriktning mot redovisningens betydelse. Fastighetssektorns roll i samhället var också central i studien av den statliga utförsäljningen av fastighetsbolaget Vasakronan 2008. Ett annat intresse rör marknadsfrågor inom kollektivtrafik, utifrån en alternativ syn på marknader som istället för traditionell nationalekonomi baseras på ekonomisk sociologi och organisationsteori. Samverkansfrågor har varit ett återkommande studieobjekt, både inom kollektivtrafiken utifrån organisationsteoretiska aspekter och i projektet ”Från policy till sjukskrivning” med fokus på olika lokala aktörers arbete med sjukskrivna patienter.

Nuvarande forskning omfattar också projektet Redovisningspraktiker i flyktingars vardagsliv. Projektet studerar hur redovisningspraktiker kopplas samman med flyktingars vardag och betonar redovisningens sociala betydelse. Vi adresserar frågan: Vilken är redovisningens roll i flyktingars vardagsliv?