Studier i boende och välfärd (SBV) är en forskargrupp och ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring.

Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade till förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon.

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Forskningsprojekt

Publikationer

Grander, Roelofs & Salonen (2021) - Tidskriftsartikel

Area-based development initiatives: a means to an end or an end in itself? – a literature overview on the case of Sweden

Jensen & Söderberg (2021) - Tidskriftsartikel

Governing urban diversity through myths of national sameness: a comparative analysis of Denmark and Sweden

Westerdahl (2021) - Tidskriftsartikel

Yield and the city: Swedish public housing and the political significance of changed accounting practices

Righard (2021) - Tidskriftsartikel

Researching the Dynamics of National Social Policy in a Globalized Society: A Proposal for a De-Nationalized Analytical Framework

Villacura (2021) - Recension

Book review of ‘Urban Design Under Neoliberalism Theorising from Santiago' (2019) by Francisco Vergara Perucich

Grander (2021) - Tidskriftsartikel

The inbetweeners of the housing markets: Young adults facing housing inequality in Malmö, Sweden

Thapar-Björkert & Villacura (2021) - Artikel

Röster från Järva: Covid-19, segregation och det vardagliga livet

Samzelius (2020) - Avhandling

A vicious circle of silent exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Grander & Salonen (2020) - Artikel

Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin

Grander (2020) - Bok

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Roelofs & Salonen (2019) - Rapport

Insatser i utsatta områden: En analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden

Salonen, Grander & Rasmusson (2019) - Rapport

Segregation och segmentering i Malmö

Rasmusson, Grander & Salonen (2018) - Rapport

Flyttkedjor: En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor