Studier i boende och välfärd (SBV) är en forskargrupp och ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring.

Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade till förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon.

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Forskningsprojekt

Publikationer

SBV Working Paper Series

Publikationsserien SBV Working Paper Series syftar dels till att presentera preliminära forskningsresultat inför vidare arbete och publicering och dels att publicera texter som inte ges ut i andra forum. Serien innefattar bidrag från forskare inom SBV samt affilierade. 

Allansson (2021)

Allmännyttans framväxt i Malmö och Göteborg: Historiska förutsättningar för de kommunala bostadsbolagens nutida ställning i städerna

Sjöland Kozlovic & Frisch (2021)

Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Lindemann & Roelofs (2020)

Blandningspolitik och strategier för social blandning: En litteraturöversikt

Grander (2020)

Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017: Utveckling av bostadsbestånd, demografi och socioekonomiska indikatorer i riket och storstäderna, med fördjupningar i Malmö och Göteborg