Studier i boende och välfärd (SBV) är en forskargrupp och ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring.

Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade till förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon.

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Forskningsprojekt

Publikationer

SBV Working Paper Series

Publikationsserien SBV Working Paper Series syftar dels till att presentera preliminära forskningsresultat inför vidare arbete och publicering och dels att publicera texter som inte ges ut i andra forum. Serien innefattar bidrag från forskare inom SBV samt affilierade. 

Bolånemarknaden för de prekära: Vilka möjligheter har atypiskt anställda?

Tillträdeskrav i allmännyttan 2013–2022

Narrating Homeownership: Media Discourse and Lived Experiences of Mortgaged Homeownership in Sweden

Salonen (2023)

Att identifiera utsatta bostadsområden: En jämförande analys mellan polisens lista och segregationsbarometern

Roelofs (2022)

Boendeperspektiv på samhällsbygget Gårdsten

Grander & Frisch (2022)

Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta: En analys av privatägd hyresrätt och den sekundära bostadsmarknaden i kommuner som saknar allmännyttiga bostäder

Urfels (2022)

From state support to market and financialization measures in crisis times: A comparative literature review of the Swedish and German housing systems

Grundström & Lazoroska (2021)

Gated communities i Sverige?: En kunskapsöversikt om motstånd och påverkan i mediedebatt och stadsbyggnad

Sandberg & Grander (2021)

Trångboddhet i Malmö: En studie av trångboddhetens ojämlika utbredning och konsekvenser

Allansson (2021)

Allmännyttans framväxt i Malmö och Göteborg: Historiska förutsättningar för de kommunala bostadsbolagens nutida ställning i städerna

Sjöland Kozlovic & Frisch (2021)

Etableringshinder, diskriminering och missgynnande: En litteraturöversikt över samband mellan etablering på hyresbostadsmarknaden och arbetsmarknaden

Lindemann & Roelofs (2020)

Blandningspolitik och strategier för social blandning: En litteraturöversikt

Grander (2020)

Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017: Utveckling av bostadsbestånd, demografi och socioekonomiska indikatorer i riket och storstäderna, med fördjupningar i Malmö och Göteborg

 

Roelofs (2024) - Doktorsavhandling

Concealed Stigmatization: Resident Experiences and Practices in Area-Based Development in Gårdsten

Grander (2024) – tidskriftsartikel

Malmö in transition: What a city was, what it is and what it wants to become

Söderberg (2024) - tidskriftsartikel

Multiscalar Un-homing: Residents’ Experiences of Interventions for Social Mix

Bengtsson & Grander (2023) tidskriftsartikel

Universal and Selective Housing Regimes as Broad and Narrow Policy Fields: A Conceptual Proposal and its Application to Sweden

Sørvoll, Listerborn & Annemark Sandberg (2023) – bokkapitel

Housing And Welfare In Sweden, Norway And The Wider Nordic Region

Grander & Stephens (2023) – antologi

The Routledge Handbook of Housing and Welfare

Söderberg (2023) - Tidskriftsartikel

’We are like butterflies’: Children’s lived experiences of evictability and (un)homing

Samzelius (2023) - Tidskriftsartikel

‘It’s like they are doing injustice’: A Single-Mother Perspective on Family Homelessness in Sweden

Herbert (2023) - Doktorsavhandling

Vindlande vägar i bostadsojämlikhetens Sverige: berättelser om marknadspraktiker, flyktingplaceringspolitik och bostadsprekaritet

Grundström & Lelévrier (2023) - Tidskriftsartikel

Imposing 'Enclosed Communities'?: Urban Gating of Large Housing Estates in Sweden and France

Kusevski, Stalevska & Valli (2023) - Tidskriftsartikel

The Business of Improving Neighborhoods: A Critical Overview of Neighborhood-Based Business Improvement Districts (NBIDs) in Sweden

Sandberg & Listerborn (2023) - Tidskriftsartikel

Contradictions Within the Swedish Welfare System: Social Services’ Homelessness Strategies Under Housing Inequality

Jensen & Righard (2023) - Tidskriftsartikel

At åbne op og lukke ned: Rum, mennesker og relationer i en blandet bydel i Malmø, Sverige

Grander (2023) - Rapport

Den kommunala allmännyttan: Fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning

Holappa & Sandberg (2023) - Tidskriftsartikel

Hur trångbott är skäligt? En kommentar till ändringen av Socialstyrelsens allmänna råd avseende trångboddhet

Bengtsson & Grander (2023) - Bok

Bostadsfrågan som politik och intressekamp

Kärrholm, Jensen, Foroughanfar & Söderberg (2022) - Tidskriftsartikel

Migration, place-making and the rescaling of urban space

Grundström (2022) - Tidskriftsartikel

Shared Housing as Public Space? The Ambiguous Borders of Social Infrastructure

Grander & Sandberg (2022) - Kapitel i bok

En god bostad? Om bostadsyta som kvalitet i en tid av ojämlikhet

Gustafsson (2022) - Kapitel i bok

Lägenhetsrenoveringar och rätten till bostad

Samzelius (2022) - Kapitel i bok

Bostadens emancipatoriska betydelse: Den svenska jämställdhetspolitikens blinda fläck?

Westerdahl & Grander (2022) - Kapitel i bok

Marknadens kalkyler och rätten till bostad

Hammami & Valli (2022) - Kapitel i bok

‘Cleaning up’ Heritage in the Post-Industrial City: Making Heritage, Gentrification and Legitimacy in Gamlestaden

Grander & Frisch (2022) - Rapport

Segregation och segmentering i Trelleborg

Samzelius (2022) - Kapitel i bok

Den nya hemlösheten och fattigdomsparadoxen i det sociala arbetets praktik

Grander, Roelofs & Salonen (2021) - Tidskriftsartikel

Area-based development initiatives: a means to an end or an end in itself? – a literature overview on the case of Sweden

Grundström (2021) - Tidskriftsartikel

Sharing is caring?: Kollektivhus, residential hotels and co-living in the context of housing inequality in Sweden

Salonen (2021) - Bok

Samhällsbygget Gårdsten: Allmännyttans framtid?

Jensen & Söderberg (2021) - Tidskriftsartikel

Governing urban diversity through myths of national sameness: a comparative analysis of Denmark and Sweden

Westerdahl (2021) - Tidskriftsartikel

Yield and the city: Swedish public housing and the political significance of changed accounting practices

Righard (2021) - Tidskriftsartikel

Researching the Dynamics of National Social Policy in a Globalized Society: A Proposal for a De-Nationalized Analytical Framework

Grander (2021) - Tidskriftsartikel

The inbetweeners of the housing markets: Young adults facing housing inequality in Malmö, Sweden

Samzelius (2020) - Doktorsavhandling

A vicious circle of silent exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single mother perspective

Grander & Salonen (2020) - Artikel

Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin

Grander (2020) - Bok

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Roelofs & Salonen (2019) - Rapport

Insatser i utsatta områden: En analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden

Salonen, Grander & Rasmusson (2019) - Rapport

Segregation och segmentering i Malmö

Rasmusson, Grander & Salonen (2018) - Rapport

Flyttkedjor: En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor

Forskare