Presentation

Susanne Brogårdh-Roth är Universitetslektor, docent och specialisttandläkare i pedodonti. Forkningsområde: Barn i utsatthet, exempelvis p.g.a. medicinsk belastning, för tidig födsel eller social problematik och hur detta kan påverka den orala hälsan. Vidare att förebygga karies hos yngre barn ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskningsprojekt om för tidigt födda barn: Oral hälsa och odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn. Projektet har resulterat i en avhandling med titeln " The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health ".

Arbetar med uppföljningsstudier i en tvärprofessionell forskargrupp gällande för tidigt födda ungdomar och unga vuxnas tandhälsa och tandhälsorelaterade perspektiv, inklusive munhälsorelaterad livskvalitet. Fokus de senaste åren är på de extremt för tidigt födda i jämförelse med fullgångna kontroller i ett sidoprojekt inom en nationell studie, EXPRESS (Extremely Preterm Infants in Sweden Study). EXPRESS är ett större nationellt projekt som pågår sedan drygt 15 år tillbaka och forskargruppen består av barnläkare inom neonatologi, perinatalmedicin, barnpsykologi och epidemiologi från Uppsala universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet Stockholm, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Fokus är att besvara frågeställningar om extremt för tidigt födda ungdomars tandvårdsvanor, tandvårdsrädsla, obehag från munnen, smärta kopplat till käkfunktion (TMD smärta). Resultatet kommer utgöra underlag för att utforma riktlinjer för hur tandvården ska planera omhändertagandet av extremt för tidigt födda barn och unga.

Arbetar också med oral hälsopromotion som en del av ett större projekt, "Hälsofrämjande innovation i samverkan" som bedrivs i Lindängen i Malmö.