Fakta

Kontaktperson:
Margareta Rämgård
Finansiär:
 • Vinnova
 • Malmö universitet - Institutionen för vårdvetenskap
Samarbetspartners:
 • Röda Korset
 • Rädda Barnen
 • Stiftelsen momentum (Trianon
 • MKB)
 • Te-pe Munhygienprodukter
 • Malmö stad
 • Stena Fastigheter
 • Professor Nina Wallenstein think/thank grupp USA
 • Professor Lisa Gibbs University of Melbourne Australien - Active kids
Projektperiod:
01 januari 2019 - 30 april 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Programmet Hälsofrämjande innovation i samverkan startade 2016 för att utjämna ojämlikheter i hälsa. Initiativet var ett aktionsforskningsinriktat deltagarstyrt- och utmaningsdrivet innovationsinriktat forskningsprogram som syftade till att skapa nya sätt att förbättra hälsa med befolkningen, i en stadsdel (Lindängen) i Malmö, där cirka 75 procent är första- och andra generationens migranter.

Lokalbefolkningens aktiva engagemang i planeringsfasen var avgörande för att säkerställa hälsofrämjande medborgardrivna processer anpassades till befolkningens egenupplevda behov. Totalt 14 organisationer och företag har varit med och finansierat och bidragit till programmet, och Vinnova bidrog med hälften av finansieringen (8,6 kronor) under 2, 5 år.

Hälsofrämjande faktorer identifierades med en CBPR-modell för strategisk planering och promotivt arbete tillsammans med medborgarna. Medborgare från olika nationaliteter som bor i området rekryterades för att mobilisera, samordna aktiviteter och ta kontakt med olika aktörer, de arbetade också med att identifiera sociala orsaker till ohälsa. Sex co-creativa hälsofrämjande lab utformades tillsammans med medborgare i områdets olika offentliga platser:

 • Munhälsa och mat
 • Utomhusgym och Fitness Justice
 • Psykisk hälsa (för personer med funktionsnedsättning)
 • Kvinnors hälsa
 • Social hälsa
 • Trygghet i området.

Var och en av labben har olika syften, med många aktiviteter men en gemensam forskningsstrategi med CBPR interventioner där doktorander arbetar med lokala hälsopromotors och medborgare i sina doktorandprojekt. Projekt Kvinnors hälsa berör migrerande kvinnor från Mellanöstern. Genom deltagarbaserad aktionsforskning med en metod som kallas story dialog arbetar befolkningen tillsammans med forskare och hälsofrämjare med olika CBPR interventioner för att förbättra kvinnors hälsa i området. I steg 2 sker ett samarbete med vårdcentralen och Novonordisk i deras program Citizen health för ett hälsofrämjande arbete som motverkar insjuknande i diabetes II  med särskilda utbildningsinterventioner för att förbättra öka hälsolitteracitet.

Därefter görs kvalitativa semistrukturerade intervjuer med samhällsaktörer och hälso- och sjukvårdspersonal om hur de uppfattar sitt arbete med migrerande kvinnor. Projekt Fysisk Hälsa har fokus på en CBPR-intervention i fysisk hälsa ” Fittness justice” med en mix method approach och med longitudiella uppföljningar som även utvecklar hälsotester i form av biomedicinska sensorer även under Covid 19-pandemin.

Projekt Munhälsa och kost tar utgångspunkt i hälsolitteracitet och kunskap om hälsa genom en CBPR-intervention med namnet munhälsa och kost, där familjer i området genom kulturcirklar tillsammans med olika aktörer och forskare arbetar med att minska vikt och förbättra munhälsa genom att minska sitt sockerintag och utarbeta ny hälsoinformation.

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Kommunstyrelsen i Malmö fattade i juni 2023 beslut om att bedriva programmet som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Partners är Malmö universitet (HS/VV) Rädda Barnen och Malmö stad (arbete/försörjning, kultur/fritid) samt bidrag från bostadsbolag genom Stiftelsen Momentum. Programmet är varumärkeskyddat och modellen är föremål för spridning nationellt samt internationellt.  Förutom CBPR doktorandprojekt där doktorander arbetar med lokalt anställda hälsofrämjare så utvärderaS hela verksamheten med självskattningsmått på hälsa, social hållbarhet och kvalitativa fokusgrupper. Verkstäderna  fokuseras i  huvudsak på munhälsa/kost, social hälsa, barn/ungas hälsa, kvinnors hälsa där även fysisk aktivitet och yoga ingår samt har moment av språkinlärning och datakunskap.