Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande akademiska kunskaper och förmågor som förberedelse för fortsatta högskolestudier. Därigenom kan studenten öka sina förutsättningar att genomföra fortsatta högskolestudier på ett bra sätt.

Delkurser

Introduktion till högskolestudier, 15 hp

Delkursen består av fem moment: ”Bildning och utbildning”; ”Studieteknik”; ”Muntlig framställning”; ”Lässtrategier och textkunskap”; ”Undersökning av vald utbildning”.

”Bildning och utbildning” förbereder för delkursen ”Idéhistoria och kunskapssyn” och behandlar perspektiv på bildning, utbildning och kunskap. ”Studieteknik” tar upp olika strategier och verktyg för lärande. ”Muntlig framställning” innebär att studenten övar sin förmåga att i ett akademiskt sammanhang planera och framföra en muntlig uppgift inför grupp. ”Lässtrategier och textkunskap” behandlar metoder för att läsa och förstå olika typer av texter som förekommer i högre studier. ”Undersökning av vald utbildning” innebär att studenten på egen hand undersöker en vald utbildning och därefter presenterar resultatet av undersökningen såväl skriftligt som muntligt.

Akademiskt skrivande, 7,5 hp

Delkursen behandlar olika generella kännetecken på vetenskapliga texter, till exempel sådant som handlar om struktur, stil och referenser. Olika kännetecken presenteras och diskuteras, varefter studenten applicerar dessa i sina egna texter. Ett viktigt fokus i delkursen är att arbeta med skrivandet utifrån ett processorienterat perspektiv. Som en del av detta ingår responsgivning på medstudenternas texter. '

Idéhistoria och kunskapssyn, 7,5 hp

Delkursen behandlar grunderna för vetenskapligt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt, och bygger vidare på momentet ”Bildning och utbildning” i delkurs 1. Bland det som tas upp och diskuteras är vad vetenskap innebär och vilka vetenskapens byggstenar är. Dessutom belyses relationen vetenskap/historia.

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt