Om kursen

Kursen Skriftlig färdighet i svenska som andraspråk, 3 hp, vänder sig till studenter som vill förbättra sin skriftliga färdighet. Kursen är till för dig som redan studerar på universitet/högskola men upplever att den skriftliga förmågan brister i grammatik, lexikon och struktur.

På kursen skrivs ett antal texter i olika genrer på svenska. Uppsatserna återkopplas av lärare. På workshoppar via Zoom diskuteras grammatik, lexikon och struktur ur ett andraspråksperspektiv.

Målet med kursen är att du som student ska utveckla din skriftliga förmåga på svenska och därigenom vara bättre rustad att ta dig an skriftlig produktion på universitet/högskola.

Kursen ges på distans med ett antal träffar på Zoom, kvällstid.

Vänligen observera att sommarkursen ges på dagtid (distans via Zoom).

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla studenters skrivande på svenska.

Genom en processorienterad arbetsmetod får studenten möjlighet att skriva uppsatser och utveckla aspekter som struktur, språk och stil. Kursen har ett svenska som andraspråksperspektiv med fokus på fortsatta akademiska studier.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt