Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för olika aspekter på begreppet tvåspråkighet och närliggande begrepp och förmågan att bemöta olika förhållningssätt till tvåspråkighet med teoretiskt och praktiskt väl underbyggda argument.

Kursens innehåll är ordnat kring följande fyra teman som är centrala för tvåspråkighet och identitet:

1\. Inledning – tvåspråkighet och hjärnan

Inledningsvis definieras begreppet ‘tvåspråkighet’. Begreppet diskuteras utifrån dess biologiska, psykologiska, kulturella och sociala aspekter. Fokus i det första temat ligger på tvåspråkighet och hjärnan (den neurolingvistiska aspekten), dvs. ‘hur många språk ryms det i hjärnan?’ och ‘hur lagras språken i den tvåspråkiges hjärna?’

2\. Språk som uttryck för människans identitet

I kursens andra tema ställs frågan hur språket är relaterat till identiteten och hur språk – och speciellt två språk – används som identitets¬markörer i syfte att signalera ens identitet och grupptillhörighet. Vilka psykologiska nackdelar och fördelar medför tvåspråkigheten?

Tvåspråkighet är en färdighet under ständig förändring. Hur kan man bevara tvåspråkighet? I detta sammanhang aktualiseras även frågan om språkkunskaper och språkliga färdigheter för olika ändamål och hur språkbehärskningen är relaterad till olika verksamhetsområden.

3\. Tvåspråkighet och socialt umgänge

Det tredje temat fokuserar på vad som händer i interaktion mellan flerspråkiga människor – hur utvecklas relationerna mellan olika språk, hur påverkar de varandra i fråga om ord, idiom, syntax och morfologi? Hur fungerar kodväxling, turtagning och rätten till ordet bland tvåspråkiga?

Vilka är de språkliga konsekvenserna av en längre tillvaro i nära kontakt? Tillkomst av nya språkvarieteter (t.ex. rosengårdssvenska, sverigemakedonska, sverigefinska).

4\. Tvåspråkighet i globaliseringens spår

Det avslutande temat handlar om frågor kring minoritetsspråk och språk, identitet och anpassning i ett nytt land samt vilka språkliga färdigheter som krävs på arbetsmarknaden.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt