Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten inhämtar grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning och dess livskonsekvenser för individen samt de funktionshinder som kan uppstå. Samhällsorganisationen och välfärdssystemets insatser och stöd behandlas. Kursen innehåller också fördjupning inom olika fält av funktionshinderforskning.

Kursen består av 4 delkurser:

Delkurs 1. Medicinska och sociala följder, 7.5 hp

Delkursens innehåll

I delkursen ges en medicinsk orientering om fysiska, psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar som uppkommit genom långvarig sjukdom eller skador som är medfödda eller förvärvade. Innehållet fokuserar på omfattande och varaktiga nedsättningar som innebär att personen är i behov av omsorg/vård, stöd och service från samhället. Medicinska, personliga och sociala konsekvenser för viktiga livsområden som följd av funktionsnedsättning diskuteras och flerfunktionsnedsättningar och samsjuklighet lyftes fram. Dessutom innehåller kursen moment i vetenskapligt skrivande som kopplas till inlämningsuppgifterna.

Delkurs 2. Historisk och socialpolitisk orientering, 7.5 hp

Delkursens innehåll

I delkursen ges en orientering om funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv. Välfärdssamhällets, funktionshinderpolitikens och intresseorganisationernas utveckling och dithörande begrepp belyses. Därutöver diskuteras aktuell lagstiftning och socialrättsliga frågor som rör individens möjligheter och rättigheter i samhället.

Delkurs 3. Samhällsinsatser, rehabilitering och habilitering, 7.5 hp

Delkursens innehåll

Fokus i delkursen är samhällets verksamheter avsedda att möta individer med funktionsnedsättning och deras behov av behandling, rehabilitering och habilitering och mötet mellan dessa. Etiska frågor och förutsättningar för brukarinflytande granskas.

Delkurs 4. Forskning om funktionshinder, 7.5 hp

Delkursens innehåll

Delkursen ger en presentation av svensk funktionshinderforskning. Utgångspunkten är ämnets mång- och tvärvetenskapliga karaktär. Därutöver diskuteras forskningsetiska aspekter och dilemman.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna, Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt