Om kursen

I kursen ges studenten möjlighet att träna och utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Centrala delar inom det dramapedagogiska fältet introduceras och utforskas, såsom lek, fiktion och improvisation. Innehållet bearbetas och problematiseras i relation till gruppdynamik och perspektiv på lärande.Kursen innehåller varierade arbetsformer som utöver praktiskt deltagande i dramapedagogiska aktiviteter, utgörs av skapande arbete i grupp, seminarier, observation och enskilda studier.Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Kursen behandlar dramapedagogikens traditioner, framväxt och utveckling. Lek, fiktion och improvisation studeras och bearbetas praktiskt i relation till gruppdynamik och perspektiv på lärande.

I kursen tränas ledarskap genom praktisk erfarenhet och genom reflektion över samspel och personlig utveckling. Vidare introduceras ämnesdidaktiska begrepp, olika ämnesuppfattningar och variationer på dramapedagogiska praktiker såsom till exempel drama i skola och utbildning, kulturpedagogik och tillämpad teater.

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förmågor och förståelse för dramapedagogiskt arbete och i ledarskap. Ett annat syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för centrala dramapedagogiska begrepp samt ämnets historia och framväxt.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt