Om kursen

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Kursen behandlar perspektiv på praktiska och teoretiska kunskaper och hur berättande uttryck, processdrama och andra dramapedagogiska metoder kan användas i olika sammanhang. Inom kursen vidareutvecklar studenten sin förmåga att gestalta och iscensätta olika typer av texter och berättelser i samspel med barn, unga och vuxna.

Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa förståelsen för hur didaktiska och konstnärliga val förhåller sig till gruppdynamik, lärande och fiktion. I kursen ingår även att planera och genomföra berättande i en verksamhet, till exempel inom förskola, skola, utbildning eller annan social mötesplats.

Aktuell forskning inom ämnesområdet bearbetas.Kursen syftar till att studenten ska utveckla praktiska och teoretiska kunskaper om berättande, dramapedagogiska övningar och former för gestaltning. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin förmåga att leda grupper i gestaltat berättande.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS301F Dramapedagogik I: Ledarskap, gruppdynamik och improvisation, med minst 7,5 hp godkänd

eller

genomgången kurs KS281F Dramapedagogik I, med minst 7,5 hp godkänd

eller

godkänd kurs KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt