Om kursen

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på tillämpning av metod samt analys och tolkning av kvalitativa och kvantitativa data. Kursens kvalitativa del fokuserar på design av en mindre studie samt analys och tolkning av ett material. Datorstöd för analys av kvalitativa data introduceras. Den kvantitativa delen fokuserar på tillämpning av statistikkunskap genom statistiska analyser samt tolkning av statistiskt material. Studenterna använder även SPSS för bearbetning av data. I kursen behandlas även forskningsetik.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd SO687F-Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning och genomgången SO688F-Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).