Presentation

Robin Ekelund är historiker och forskar om nutida minnespraktiker och historiekultur med huvudsakligt fokus på digitala sammanhang, sociala medier och specifikt Facebook. Han undervisar och är kursledare i kurser som handlar om kulturhistoria, kulturanalys, genus och intersektionalitet, vetenskapsteori, metod, vetenskapligt skrivande, den vetenskapliga genren och examensarbeten på både grund- och avancerad nivå.

Ekelund är, tillsammans med Anne Berg (Göteborgs universitet) redaktör för Historisk tidskrift – under 2023 som vikarierande, och från 1 januari 2024 som ordinarie). Han har tidigare också varit gästredaktör tillsammans med Karin Hassan Jansson för ett temanummer om Empiri som publicerades 2022 i samma tidskrift.

Under 2023 arrangerade Ekelund, med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond, två workshops på temat digital minnes- och historiekultur där forskare från hela Norden och flera olika discipliner och ämnen deltog. Dessa workshopar har sedan legat till grund för ett nordiskt forskningsnätverk för denna forskningsinriktning.

Under 2019 och 2020 jobbade han med ett postdoc-projekt finansierat av Crafoordska stiftelsen med titeln "History online. On the production of historical knowledge in digital communities". Dess syfte var att undersöka hur historisk kunskap produceras av en historieintresserad allmänhet på Facebook. Projektets resultat har publicerats i peer review artiklar i tidskrifterna Memory Studies samt Culture Unbound (publiceras under 2022) samt i ett kaptitel i antologin Cross-sections. Inom ramen för projektet publicerade Ekelund dessutom en introduktion till det framväxande forskningsfältet Digital Memory Studies i tidskriften Scandia (2020).

Ekelund disputerade 2017 på doktorsavhandlingen "Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods". I denna studerar han den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med det 1960-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer. Härmed bidrar avhandlingen med kunskap och perspektiv på nutida historiebruk inom ett populär- och retrokulturellt sammanhang.

Under hösten 2018 arbetade Ekelund med ett kortare postdok-projekt som handlar om killars erfarenheter av feminism och feministiskt engagemang. Projektet publicerades i form av en artikel i ett temanummer om män och maskuliniteter, hösten 2020 i tidskriften Culture Unbound.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.