Om utbildningen

Den offentliga sektorn står för närmare en tredjedel av alla arbetstillfällen i Sverige. Efterfrågan ökar på individer som har förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning. Utbildningen ger dig färdigheter att ta fram underlag och göra enklare utredningar, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen. Programmet studerar organisation, makt och styrning på och mellan olika nivåer av politik och förvaltning, som t ex staden Malmö, den svenska staten, och internationella organ som EU och FN.

Utbildningens kurser har utvecklats i samverkan med framtida arbetsgivare. Representanter från offentliga, privata och internationella organisationer medverkar återkommande i undervisningen. Inom programmet finns möjlighet till utlandsstudier eller praktiktermin. Programmet är masterförberedande och lär ut ett vetenskapligt perspektiv på politik och förvaltning.

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill odla kontakter med framtida arbetsgivare.

Inom den offentliga sektorn har arbeten kopplade till utredning och analys ökat under 2000-talet. I dessa typer av arbeten finns en stor efterfrågan på det vetenskapliga arbetssätt som lärs ut inom programmet. På programmet lär du dig att söka material, att formulera frågor förankrade i tidigare forskning, och att använda teori och metod för att besvara dem.

Du får under programmets gång självständigt och i grupp problematisera, undersöka, föra komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa muntligt och skriftligt. Sammantaget ger dig programmet färdigheter att ta fram analyser och underlag för arbetet i offentliga organisationer.

Under exempelvis statistikkursen lär du dig att hantera statistikprogram och att förstå och tolka enklare statistik. Du får öva på att självständigt bearbeta, analysera och presentera statistik. I programmet ingår även en delkurs i Förvaltningsrätt, där du lär dig om relevanta lagar och principer för arbetet i offentlig sektor.

Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och lär ut ett vetenskapligt perspektiv på politik.

När du läser delkursen Organisationsteori kommer du att få skugga en tjänsteman i tre dagar. Tidigare studenter har skuggat till exempel nämndsekreterare, projektledare, utredare, omvärldsanalytiker och strateger. Arbetsplatserna för skuggning kan vara en kommun, region, länsstyrelse, statlig myndighet, offentligt ägt bolag, privat konsultfirma eller en organisation i idéburen sektor.

Under din skuggning ska du försöka analysera din ”skuggnings-arbetsplats” med hjälp av olika organisationsteorier. Till exempel kan du titta på hur arbetsplatsen är organiserad och hur den arbetar: Är organisationen hierarkisk eller platt? Hur relaterar organisationen till sin omvärld? Vilken organisationskultur har arbetsplatsen och hur fungerar ledning och styrning?

Skuggningen är en bra erfarenhet både inför de fortsatta studierna, uppsatsskrivande och ditt framtida val av arbetsplats.

På programmet har du möjlighet att praktisera en termin och få poäng för det. Praktikterminen ger dig inblick i en organisations dagliga arbete och du får erfarenhet av hur en karriär kan se ut efter din examen. Praktiken ger dig även värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och arbetslivserfarenhet som är bra att ha med i ditt CV när du söker ditt första jobb efter examen.

På programmet kan du ta chansen att studera utomlands under en termin. Malmö universitet samarbetar med ett stort antal universitet runt om i världen för att kunna ge våra studenter möjligheten till utbytesstudier. 

Efter utbildningen har du kunskap om och förståelse av den politiska styrningens förutsättningar och funktionssätt.  Du har lärt dig om regler och arbetssätt inom offentlig organisation på olika nivåer. Du har även inblick i hur politisk styrning blivit mer gränsöverskridande, så att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer.

Efter examen kan du arbeta inom exempelvis politik, offentliga eller ideella organisationer, samt privata konsultföretag på europeisk, nationell, regional eller lokal nivå.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Jag har alltid varit nyfiken på maktfrågor och politik"

Före studierna arbetade Simon Andresen i logistikbranschen. Han valde statsvetenskap för att kunna bejaka sitt samhällsintresse och samtidigt få en bred utbildning.

"Jag har alltid varit nyfiken på maktfrågor och politik"

Före studierna arbetade Simon Andresen i logistikbranschen. Han valde statsvetenskap för att kunna bejaka sitt samhällsintresse och samtidigt få en bred utbildning.

Varför valde du programmet? 

Jag har alltid haft ett samhällsintresse, en nyfikenhet kring maktfrågor och politik. Efter några år i arbetslivet ville jag börja studera igen och jag ville välja en icke-nischad utbildning. En utbildning som, i mångt och mycket, håller sig på ett generellt plan med instick i konkreta händelser och exempel i samhället. Med en bred utbildning ges det också möjlighet att lära sig om flera olika ämnen. Jag tyckte att statsvetenskap bäst tilltalade mina intressen och den personliga utvecklingen som jag strävade efter. 

Vad lär man sig på utbildningen? 

Dels det vetenskapliga hantverket, vilket innebär att skriva och producera akademiska texter. Det är inte bara viktigt att kunna det i sina studier utan även en tillgång när porten till arbetslivet öppnas. Det kanske allra viktigaste man lär sig är hur komplexa saker och ting är. Politiker, vänner, familjer och journalister kan ha en svartvit bild av ett visst samhällsfenomen, händelse, problem eller lösning. Men med rätt verktyg och teorier inser man snabbt att det finns fler än två sidor av myntet. Den insikten är otroligt berikande! 

Vad är det bästa med Malmö universitet?

Jag vill lyfta lärarna, forskarna och doktoranderna som håller i undervisningen. De är inte bara skickliga och kunniga inom sina ämnen utan också fantastiska lärare och pedagoger. Det finns en lyhördhet som jag uppskattar och många har en "demokratisk undervisning". Med det menar jag att studenterna kan vara med och påverka sin utbildning. Exempelvis hur examinationen ska genomföras eller vilka frågor som ett seminarium bör kretsa kring. 

Vilka kurser och vilka moment har du tyckt mest om? 

Globalisering och europeisering har varit en av de kurser som jag tyckt om mest. Den innehöll delkurser om globalisering och välfärdsstaten och policyspridning, som var extremt intressanta och givande. Kurslitteraturen kunde jag läsa om och om igen och den gav mig nya tankar och insikter varje gång. Den innehåller mycket läsande och skrivande, vilket passar mig.

Ett moment som jag ser fram emot är att skriva min kandidatuppsats under den sista terminen. Då får jag tillfälle att forska kring ett ämne som jag är intresserad av och använda de kunskaper som jag fått från tidigare uppsatsskrivande.

Vad vill du göra i framtiden? 

I framtiden vill jag främst befinna mig på en arbetsplats som bidrar till samhällsnytta. Den allra största drömmen hade varit att kombinera mitt sport- och samhällsintresse. Det hade exempelvis kunnat vara att arbeta på ett förbund, ideell organisation eller myndighet med samhällsövergripande sportfrågor. Sport är väldigt mycket. Det är glädje, gemenskap och mycket mer. Det är också föremål för politik.

Har du något tips till en blivande student?

Mitt bästa tips är att närvara vid föreläsningar och seminarium och komma förberedd. Det är under dessa tillfällen som du har möjlighet att lyssna på lärare och professorer, plocka ut det som är väsentligt, anteckna det mest intressanta och vitala. Vi lär oss på olika sätt och jag kan bara tala för mig själv. I mitt tycke ger en föreläsning på 1,5 timme mig lika mycket, om inte mer, än en heldag med egna studier. Det är också otroligt kul och lärorikt att diskutera med studentkollegor och lärare. 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

GPSstudent@mau.se