Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti, 2022 - 8 juni, 2025

Om utbildningen

Den offentliga sektorn i Sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen. Efterfrågan på individer som har förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning ökar. Utbildningen ger dig färdigheter i att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen. Programmet är gränsöverskridande vilket innebär att du studerar makt och styrning på och mellan olika nivåer. Utbildningen ger dig verktyg att förstå hur olika nivåer som t ex Malmö, Sverige, EU och FN kan organiseras och styras. Utbildningens kurser har utvecklats i nära samverkan med framtida arbetsgivare, och representanter från olika offentliga, privata och internationella organisationer medverkar återkommande i undervisningen. Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och lär ut ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Efter utbildningen har du kunskap om och en förståelse för hur den politiska makten och styrningen har blivit allt mer gränsöverskridande, vilket bland annat innebär att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer. Du lär dig även om regler och arbetssätt inom offentlig organisation på olika nivåer.

Du lär dig också att självständigt eller i grupp problematisera, analysera komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa muntligt och skriftligt. Sammantaget ger dig programmet färdigheter att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen.

Alla kurser är under terminens gång kopplade till utvärderingen på något sätt. Under exempelvis statistikkursen har du möjlighet att utforma en enkät som du kan skicka ut till berörda personer för din utvärdering. Du får även lära dig att hantera statistikprogram och att tolka resultaten av enkäten. Resultaten kan sedan användas som underlag när du skriver din utvärdering. 

Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare.

När du läser kursen Organisationsteori kommer du att få skugga en person i tre dagar. Tidigare studenter har exempelvis skuggat tjänstemän eller chefer inom den ideella, offentliga eller privata sektorn.

Under din skuggning ska du testa olika organisationsteorier på din "skuggningsplats". Du ska exempelvis titta på arbetsplatsens organisation: Är organisationen hierarkisk eller platt? Vilken organisationskultur har arbetsplatsen och hur fungerar ledning och styrning?

Här följer några exempel på personer som våra studenter har skuggat: 
Stabschef, Lunds kommun; omvärldsanalytiker, Region Skåne; EU-samordnare, Malmö stad och Kommunförbundet Skåne; konsult, Price Waterhouse Coopers; vårdchef, Röda korset och internationell samordnare, Malmö stad.

På programmet har du möjlighet att praktisera en termin och få poäng för det. Praktikterminen ger dig en möjlighet till att ta del av en organisations dagliga arbete och du får en inblick i hur en karriär kan se ut efter din examen. Praktiken ger dig även mycket värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och arbetslivserfarenhet som är bra att ha med i ditt CV när du söker ditt första jobb efter examen.

På programmet får du chansen att studera utomlands under en termin. Malmö universitet samarbetar med ett stort antal universitet runt om i världen för att kunna ge våra studenter möjligheten till utbytesstudier. 

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom politik, offentliga- och ideella organisationer eller privata konsultföretag på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för en tredjedel av alla arbetstillfällen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Jag har alltid varit nyfiken på maktfrågor och politik"

Före studierna arbetade Simon Andresen i logistikbranschen. Han valde statsvetenskap för att kunna bejaka sitt samhällsintresse och samtidigt få en bred utbildning.

"Jag har alltid varit nyfiken på maktfrågor och politik"

Före studierna arbetade Simon Andresen i logistikbranschen. Han valde statsvetenskap för att kunna bejaka sitt samhällsintresse och samtidigt få en bred utbildning.

Varför valde du programmet? 

Jag har alltid haft ett samhällsintresse, en nyfikenhet kring maktfrågor och politik. Efter några år i arbetslivet ville jag börja studera igen och jag ville välja en icke-nischad utbildning. En utbildning som, i mångt och mycket, håller sig på ett generellt plan med instick i konkreta händelser och exempel i samhället. Med en bred utbildning ges det också möjlighet att lära sig om flera olika ämnen. Jag tyckte att statsvetenskap bäst tilltalade mina intressen och den personliga utvecklingen som jag strävade efter. 

Vad lär man sig på utbildningen? 

Dels det vetenskapliga hantverket, vilket innebär att skriva och producera akademiska texter. Det är inte bara viktigt att kunna det i sina studier utan även en tillgång när porten till arbetslivet öppnas. Det kanske allra viktigaste man lär sig är hur komplexa saker och ting är. Politiker, vänner, familjer och journalister kan ha en svartvit bild av ett visst samhällsfenomen, händelse, problem eller lösning. Men med rätt verktyg och teorier inser man snabbt att det finns fler än två sidor av myntet. Den insikten är otroligt berikande! 

Vad är det bästa med Malmö universitet?

Jag vill lyfta lärarna, forskarna och doktoranderna som håller i undervisningen. De är inte bara skickliga och kunniga inom sina ämnen utan också fantastiska lärare och pedagoger. Det finns en lyhördhet som jag uppskattar och många har en "demokratisk undervisning". Med det menar jag att studenterna kan vara med och påverka sin utbildning. Exempelvis hur examinationen ska genomföras eller vilka frågor som ett seminarium bör kretsa kring. 

Vilka kurser och vilka moment har du tyckt mest om? 

Globalisering och europeisering har varit en av de kurser som jag tyckt om mest. Den innehöll delkurser om globalisering och välfärdsstaten och policyspridning, som var extremt intressanta och givande. Kurslitteraturen kunde jag läsa om och om igen och den gav mig nya tankar och insikter varje gång. Den innehåller mycket läsande och skrivande, vilket passar mig.

Ett moment som jag ser fram emot är att skriva min kandidatuppsats under den sista terminen. Då får jag tillfälle att forska kring ett ämne som jag är intresserad av och använda de kunskaper som jag fått från tidigare uppsatsskrivande.

Vad vill du göra i framtiden? 

I framtiden vill jag främst befinna mig på en arbetsplats som bidrar till samhällsnytta. Den allra största drömmen hade varit att kombinera mitt sport- och samhällsintresse. Det hade exempelvis kunnat vara att arbeta på ett förbund, ideell organisation eller myndighet med samhällsövergripande sportfrågor. Sport är väldigt mycket. Det är glädje, gemenskap och mycket mer. Det är också föremål för politik.

Har du något tips till en blivande student?

Mitt bästa tips är att närvara vid föreläsningar och seminarium och komma förberedd. Det är under dessa tillfällen som du har möjlighet att lyssna på lärare och professorer, plocka ut det som är väsentligt, anteckna det mest intressanta och vitala. Vi lär oss på olika sätt och jag kan bara tala för mig själv. I mitt tycke ger en föreläsning på 1,5 timme mig lika mycket, om inte mer, än en heldag med egna studier. Det är också otroligt kul och lärorikt att diskutera med studentkollegor och lärare. 

Kontakt