Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i sårbara situationer. Du väljer mellan tre inriktningar, språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller grav språkstörning. De treåriga utbildningarna ges på halvfart och ger speciallärarexamen.

Utbildningen förbereder för att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd i förskola/skola i enlighet med de bestämmelser som finns i förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare.

Som speciallärare arbetar du beroende på din tidigare utbildning och din specialisering inom speciallärarutbildningen med att:

  • få alla elever som har rätt till stöd att nå kunskapsmålen
  • erbjuda individuellt stöd till elever i olika former av sårbara situationer
  • tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet
  • vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor
  • leda pedagogiskt utvecklingsarbetet med målet att kunna möta alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning
  • arbeta ledande med att utveckla arbetssätt gällande bedömning och betygssättning

Särskilt fokus läggs på den allsidiga utvecklingen i relation till skolans undervisningsämnen och ämnesområden. Du förväntas samarbeta med specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Arbetsmarknaden för speciallärare förväntas vara mycket god även på lång sikt.

Studievägledning

Våra studie- och karriärvägledare kan hjälpa dig om du har frågor om utbildningen eller till exempel undrar om du är behörig och hur du gör för att komma in på en utbildning.

Studievägledning på Fakulteten för lärande och samhälle