Det blir en kick i yrket och utvecklande för mig själv. Framför allt blir jag en bättre lärare, som har djupare förståelse för eleverna

Therese Forslund, student

Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att speciallärarprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Utbildningen är öppen för sen anmälan.

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Grav språkstörning är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet.

Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna med grav språkstörning. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. Du samarbetar med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Dina halvfartsstudier utgörs dels av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus, ca 12–14 dagar i varje kurs, dels av självstudier samt arbete i basgrupp. Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra och de avser bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Den treåriga utbildningen ges på halvfart och ger en speciallärarexamen.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår fältstudier dvs. undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på antagning.se.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Vi blir nyckelpersoner i skolutvecklingen"

Therese Forslund är utbildad lärare med svenska som ingång och har arbetat som lärare i fritidshem och grundskolan. Idag är hon lärartrainee på en specialskola i Umeå och går speciallärarprogrammet som en del i tjänsten. Många av hennes kollegor är speciallärare och målgruppen är elever med grav...

"Vi blir nyckelpersoner i skolutvecklingen"

Therese Forslund är utbildad lärare med svenska som ingång och har arbetat som lärare i fritidshem och grundskolan. Idag är hon lärartrainee på en specialskola i Umeå och går speciallärarprogrammet som en del i tjänsten. Många av hennes kollegor är speciallärare och målgruppen är elever med grav språkstörning.

På specialskolan går elever från förskoleklass och upp till årskurs 10 – det tionde året är obligatoriskt, eftersom eleverna har ett förstärkningsår.

– Vi har åldersblandade klasser, till exempel från förskoleklass till årskurs 2, och det är mellan 5–8 elever i varje grupp. Jag känner mig väldigt hemma i åldersgruppen och trivs med att arbeta med läs- och skrivutveckling.

Under tre terminer av speciallärarutbildningen har studenterna kurser inom specialiseringen mot elever med grav språkstörning.

Jobbar på halvtid under studierna

– Vi lär oss också specialdidaktik och har en förberedande kurs inför examensarbetet. Att jag får möjlighet att arbeta på halvtid och studera på halvfart känns väldigt positivt, säger Therese.

Hon fick upp ögonen för att arbeta som speciallärare när hon och en tidigare kollega jobbade med språkstärkande arbete tillsammans med en grupp elever. Therese ser utbildningen som ett naturligt steg i lärarkarriären.

– Våra lärare lyfter oss i den nya rollen som speciallärare och säger att vi blir nyckelpersoner i skolutvecklingen och kan driva kvalitetsarbetet framåt. Vi kan se förbättringsområden och möjligheter i skolan.

Eftersom Therese jobbar vid sidan av studierna kan hon tillämpa det hon lär sig nästan direkt i undervisningen. Som student får hon även ta del av aktuell forskning, som ger inspiration och bekräftar att hon är på rätt väg i sitt arbete.

– Jag har fått djupgående förståelse för språkstörning och vad det innebär. I utbildningen pratar vi mycket om metodik och anpassningar och lär oss hur vi kan arbeta för att stärka elevernas ordförråd. Vi har till exempel fått öva på att göra en språklig kartläggning av eleverna.

Pendlar från Umeå

Therese bor i Umeå och har undervisning på plats i Malmö en gång i månaden, 3–4 dagar per tillfälle.

– Det är viktigt att prioritera tiden och ge dig själv tid att läsa och skriva. Jag har fått väldigt bra förutsättningar, eftersom jag bara arbetar på halvtid. Som småbarnsförälder kan jag inte studera på kvällar och helger.

I början av utbildningen placeras studenterna i en basgrupp, som följs åt under alla tre åren. Gruppen har digitala möten mellan träffarna på universitetet för att prata eller bearbeta kurslitteraturen tillsammans.

– Jag har inte läst eller skrivit akademiskt på länge och i början tänkte jag ”klarar jag det här?”, men det vände snabbt till positiv energi. Vi fem som ingår i gruppen har olika arbetsplatser, till exempel en kommunal skola, en privat skola och en specialskola. Vi arbetar i hela spannet från grundskolans tidigare år till gymnasiet och får ett mycket bra erfarenhetsutbyte, säger Therese.

Tecknar för att förstärka orden

Det finns flera frågor hon brinner för, bland annat tecken som stöd:

– Jag tecknar de meningsbärande orden samtidigt som jag talar, vilket gör att jag sänker mitt taltempo och eleverna får förstärkning av de ord jag tecknar visuellt. Tillsammans med bildstöd ger det ofta en ökad förståelse.

– Att stärka deras ordförråd är också intressant. Eleverna har begränsad förmåga att lära sig nya ord och det finns metoder för att stärka ordförrådet.

Genom utbildningen har Therese fått nya perspektiv som hon kan diskutera med sina kollegor och hon delar med sig av kunskapen om aktuell forskning.

– Det blir en kick i yrket och utvecklande för mig själv. Framför allt blir jag en bättre lärare, som har djupare förståelse för eleverna och kan anpassa undervisningen på ett mer riktat sätt än tidigare.

Kontakt