Om utbildningen

Vi lever i en värld som präglas av olika medier och kommunikationsformer. Förståelse för medier och sätt att kommunicera medför också förståelse för oss själva och samhället vi lever i. Efter förståelse följer möjligheten att förändra.

Detta program riktar sig till dig som vill arbeta i syfte att agera och göra skillnad genom medier och kommunikation. Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta med medier och kommunikation på ett analytiskt, kreativt, etiskt och kritiskt sätt.

Programmet ger en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser som kan användas på såväl analytiska som konkreta sätt under studietiden, på arbetsmarknaden och i rollen som samhällsmedborgare. Programmets handlingsinriktning stärker exempelvis förmågan att identifiera möjligheter i olika situationer, att engagera, väcka debatt och påverka, att bedöma konsekvenser av olika ageranden och att stärka sitt eget, och andra aktörers, handlingsutrymme i mediesamhället. Sådana färdigheter kan i sin tur vara relevanta för en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags fält och organisationer där kreativa och gestaltningsmässiga kompetenser inom medier och kommunikation efterfrågas. Möjligheterna att röra sig mellan olika yrkesområden och producera medieinnehåll inom olika genrer och uttrycksformer är stora.

Programmets upplägg

Utbildningen ges varje hösttermin. Programmet kombinerar teoretiska studier och praktiska moment. Tillsammans ger det en bred kunskap för mediers villkor, betydelser och användning i olika sammanhang.

Första året

Under första terminen introduceras du till dagens medielandskap, teorier om mediesamhället och vad ett handlingsperspektiv på medier och kommunikation kan innebära.

Termin två tar upp olika perspektiv på mediers produktionsvillkor, innehåll och människors medieanvändning. Under terminen arbetar du också tillsammans med kurskamrater med ett projektarbete. I projektet arbetar du praktiskt med de teoretiska kunskaper du lär dig.

Andra året

Under termin tre väljer du valfritt kurser för att spetsa din kompetens inom någon gestaltningsform. Du kan exempelvis välja kurser som Rörlig bild och livestreaming, Grafisk design och medier, Interaktionsdesign och medier, Att skriva och publicera i digitala medier samt Den fotografiska bilden.

Termin fyra breddar din kunskap om medier och kommunikation utifrån historiska perspektiv och den samtida medieforskningen. Du får också kunskap om olika vetenskapliga metoder att använda dig av i egna projekt. Även under denna termin arbetar du tillsammans med kurskamrater med ett projektarbete för att applicera och fördjupa de teoretiska kunskaper du lär dig.

Tredje året

Termin fem koncentreras i huvudsak på ditt examensarbete som förenar både teoretiska och praktiska kunskaper. Du skriver en vetenskaplig uppsats och utgår sedan från den i ett avslutande gestaltande arbete.

Den avslutande termin sex är en så kallad valfri termin. Välj mellan att studera valfria kurser, göra praktik eller studera utomlands.

Programmet erbjuder möjlighet till utbytesstudier eller praktik på en relevant arbetsplats.

Utbytesstudier ger dig chans att få internationell erfarenhet och spetsa dina färdigheter ytterligare. Malmö universitets har 250 partneruniversitet världen över.

Praktik ger dig inblick och erfarenhet i arbetslivet. Du får själv välja och söka praktikplats inom ramen för din utbildning. Programmets institution Konst, kultur och samhälle har ett nätverk med företag och organisationer som söker praktikanter. Exempel på praktikplatser som tidigare studenter har praktiserat på är IKEA, Universal Music, Amnesty International, Sveriges Radio P3 och Sydsvenskan.

Kontakt med branschen under din studietid

Du får chans att knyta kontakter med branschen redan under din studietid genom studiebesök, gästföreläsningar och projektsamarbeten. Programmet samarbetar med företag och organisationer utanför lärosätet. Samarbeten sker både inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot kreativa näringar, föreningar och den offentliga sektorn.

Utbildningen har ett programråd som arbetar med att programmet uppmärksammas och har en förankring i det omgivande samhället. Rådets uppgift är också att se till att programmet kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. I rådet sitter studentrepresentanter, externa representanter från medier- och kommunikationsverksamheter samt lärarrepresentanter.

Programmet ger dig en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på en vetenskaplig grund och ger dig långsiktiga och hållbara kompetenser för att du ska vara aktuell på arbetsmarknaden oavsett snabba teknologiska förändringar.

Utbildningen förbereder dig för en rad olika yrkesområden. Alumner från programmet arbetar till exempel som produktkommunikatör, projektledare, webbansvarig, journalist, copywriter och campaign manager.

Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att läsa masterstudier i Sverige eller internationellt. Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå, så som Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries (ett- och tvåårigt masterprogram).

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch"

Isabella Gryckdal Watanabe läser sin sista termin på Medie- och kommunikationsvetenskap. När hon valde programmet lockade möjligheten att få rikta in sig på digitalisering och den digitala utvecklingen i samhället. Dessutom hade Isabella ett intresse för att tala och skriva.

"Det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch"

Isabella Gryckdal Watanabe läser sin sista termin på Medie- och kommunikationsvetenskap. När hon valde programmet lockade möjligheten att få rikta in sig på digitalisering och den digitala utvecklingen i samhället. Dessutom hade Isabella ett intresse för att tala och skriva.

– Jag har fått lära mig att anpassa texter för olika sammanhang, applicera teori i praktiken och tänka kritiskt. Det har gjort att jag nu känner mig mer innovativ och öppen för nya idéer i de arbeten jag tar mig för. Det roligaste på utbildningen är våra projektarbeten. I projekten får vi kombinera kreativa idéer och tankar med teorier vi lärt oss i tidigare kurser. Det är så kul att samarbeta med andra studenter och dra nytta av varandras olika kompetenser. Projektarbetena görs varje termin och man märker hur allas förmåga att tänka nyskapande och kreativt utvecklas mer och mer under programmets gång.

Projekt och uppsatser om områden som intresserar en

– Det bästa med programmet är att det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch. Vi får välja kurser, skapa projekt och skriva uppsatser inom områden som man har ett genuint intresse för.

– I den digitala medievärlden kombineras ständigt textens och bildens betydelser, som i sin tur påverkar omvärlden. Under den valbara terminen ville jag komplettera min kunskap om skrivande med visuell kommunikation. Jag valde därför de fristående kurserna Grafisk design och Interaktionsdesign. Under kursernas gång fick jag lära mig hur man förbättrar en visuell identitet och skapar användarvänliga gränssnitt för olika sammanhang. För mig var kurserna ett bra sätt att utveckla mina praktiska förmågor för min framtida karriär.

Våga vara öppen för nya tankesätt

– Mitt bästa tips för en framtida student på Medie- och kommunikationsvetenskap är att vara öppen för nya tankesätt och våga utforska olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift. Denna utbildning ger både bra kunskaper och förberedelser inför framtiden.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se