Forskningsmetodiken tyckte jag var spännande. Jag fick en helt annan förståelse för varför vi arbetar som vi gör och fick idéer på hur vi kan arbeta med förändringsarbete ute på kliniken och skapa nya rutiner.

Frida Westerdahl, alumn.

Om utbildningen

Programmet fördjupar och utvecklar ämnet omvårdnad. Det förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning.

Programmet har utvecklats med avsikt att erbjuda de resurser och verktyg som krävs för att självständigt initiera, planera, leda och utvärdera kvalitets, förbättrings- och forskningsprojekt, i syfte att utveckla kunskap, färdigheter och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdprofessionernas kärnkompetenser.

I programmet integreras ämnes- och metodkurser som stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. Programmets struktur med inslag av valbara kurser är viktiga för att studenten ska kunna individualisera sin utbildning.

Vissa av programmets kurser samläses med studenter från våra specialistutbildningar. Detta sker bland annat för att du ska erhålla möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext

En masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det gäller även andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad, som är verksamma i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, universitet samt övriga närliggande områden.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

  • Förbereder för forskning
  • Möjlighet till nya arbetsuppgifter och större ansvar
  • Leder till fördjupad kunskap

Som student på fakulteten för hälsa och samhälle har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis som visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling, din internationella och interkulturella kompetens samt förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Studier på masternivå ledde till forskning

Frida Westerdahl hade jobbat i fem år när hon bestämde sig för att studera igen. Valet föll på master i omvårdnad. Istället för att vidareutbilda sig kliniskt lockade både lärarbanan och möjligheten att få börja forska.

Studier på masternivå ledde till forskning

Frida Westerdahl hade jobbat i fem år när hon bestämde sig för att studera igen. Valet föll på master i omvårdnad. Istället för att vidareutbilda sig kliniskt lockade både lärarbanan och möjligheten att få börja forska.

– Jag har alltid gillat att plugga och var först inne på att studera vidare till distriktsjuksköterska eller att läsa till akutsjuksköterska. Men till slut var det en kollega som inspirerade mig. Hon höll på att disputera och jag tyckte det var häftigt och spännande att hon var forskare.

Frida bestämde sig för att satsa på studier på heltid eftersom hennes vikariat precis hade gått ut.

– Jag var en av få som kunde göra det eftersom jag tog studielån. Jag ångrar inte det. Många av mina kursare jobbade på deltid och hade familj vilket kan vara tufft.

Under masterutbildningen började Frida fundera kring möjligheten att kunna fortsätta forska efter studierna.

– Forskningsmetodiken tyckte jag var spännande. Jag fick en helt annan förståelse för varför vi arbetar som vi gör och fick idéer på hur vi kan arbeta med förändringsarbete ute på kliniken och skapa nya rutiner. Jag började ifrågasätta vissa arbetssätt och fundera på hur vi kan använda forskningsresultat i vårt arbete.

Det var på tredje termin som universitetet annonserade efter en klinisk adjunkt. Trots att Frida först var tveksam, om hon skulle vara för ung och oerfaren, skickade hon in ansökan och fick jobbet.

Innan jag var klar med min master hade jag en lärartjänst på halvtid här på Malmö universitet. I början var jag klinisk adjunkt och träffade studenterna ute på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och examinerade dem när de hade sin praktik.  Det var väldigt spännande att få träffa dem under sin utbildning och inspirera och få dem att reflektera.

Nu är det forskning på halvtid delat med en lärartjänst som gäller. I sin forskning tittar hon på Evidensbaserad undervisning i sjuksköterskeprogrammet och undersöker undervisningsmetoder om de är de bra och effektiva?

– Efter grundutbildningen hade jag fullt fokus på att jobba kliniskt och ge mig ut i världen men under tiden jag arbetade kliniskt ändrades mitt perspektiv. Att få disputera är nu det självklara målet och efter det ser jag möjligheten att fortsätta forska och undervisa här.

Kompetensen behövs nära patienten

Adina Noghi kombinerar masterutbildningen i omvårdnad med deltidsjobb och för henne har vidare studier varit viktigt både för henne som person och i sin yrkesroll.

Kompetensen behövs nära patienten

Adina Noghi kombinerar masterutbildningen i omvårdnad med deltidsjobb och för henne har vidare studier varit viktigt både för henne som person och i sin yrkesroll.

– Vi måste hålla vår kunskap uppdaterad i vårt jobb. Om man tänker utifrån vårt perspektiv som sjuksköterskor så innebär det fler karriärmöjligheter att studera vidare och om man ser det utifrån verksamhetens och patientens perspektiv så ger det också större patientsäkerhet. Det gäller inom både vårdvetenskap och medicin – ökad kompetens ger ökad säkerhet.

Skolan och jobbet går hand i hand för Adina

Programmet ges på halvfart vilket har gett Adina möjligheten att fortsätta arbeta som specialistsjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  

– Att plugga och jobba samtidigt har varit tufft, men om man vet vad man vill och är motiverad så går det bra. Det bästa är att man kan exemplifiera det man lärt sig i skolan på jobbet. Jag kan prova på, känna efter och undersöka det jag lärt mig - det går hand i hand.

Definierande för studier på masternivå är det kritiska tänkandet, något som är viktigt när man arbetar inom omvårdnad.

– Om jag tänker på vilka kurser jag gått under utbildningen så gillar jag patientsäkerheten kombinerat med vårdvetenskap mest. Jag är en kliniker, och då ser jag hur många risker som finns. Genom att förnya mina kunskaper inom vårdvetenskap så kan jag förändra saker.

– Det finns en mycket stark kultur inom vården oavsett var vi arbetar och om vi inte har det kritiska tänkandet med oss så finns det en risk att man kör på i gamla spår och inte ifrågasätter.

– Jag tror många lockas av det medicinska när man ser på vidare studier. Man vill inrikta sig och bli specialist. Men det handlar mycket om det vårdvetenskapliga och tänkandet kring evidensbaserad vård. Vi har med oss kunskapen om det enda sedan grundutbildningen, men det ser ofta tyvärr annorlunda ut när man är på plats nära patienten. När man pluggar vidare så inser man hur lite man vet.

”Jag tycker det är ett måste”

Men Adina är inte färdigutbildad än. Efter sin masterexamen skulle hon gärna vilka studera en utbildning till avancerad specialistsjuksköterska.

– Sen får vi se med tiden vad det blir för utveckling efter det. Jag vill arbeta praktiskt. Kompetensen behövs väldigt mycket nära patienten, och det vill jag inte släppa.

– Jag har växt oerhört mycket att plugga en master, både som människa och i min sköterskeroll. Man ska inte vara rädd för förändringar – man måste vara öppen! Utan tvekan skulle jag rekommendera vidare studier. Jag tycker det är ett måste.

Kontakt