Barnkonventionen, inklusive barns digitala rättigheter, utgör grunden för verksamheten inom miljön Barnets Bästa. Inom miljön finns ett starkt engagemang för att utveckla ett barnrättsbaserat synsätt i välfärdssektorers strategiska kommunikation. I samarbete med viktiga samhällsaktörer vill vi stärka barns digitala medborgarskap med hjälp av forskning och utbildning.

Bakgrund

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 2020 införlivad i svensk lagstiftning. Barn har rätt till tillförlitlig och tillgänglig digital kommunikation, inklusive information om välfärdssektorers, inklusive den offentliga sektorns, uppdrag och tjänster. Rätten till information och deltagande är en hörnsten i barns medborgarskap. 2021 kom Allmän kommentar nr 25 om barnets rättigheter i relation till den digitala miljön. Det barnrättsliga perspektivet är centralt för miljön Barnets Bästa. Att barn precis som vuxna har rätt till information/kommunikation och därmed skapa ett mer jämlikt samhälle.

Forskare och externa aktörer är överens: Inkorporeringen av Barnkonventionen i svensk lag räcker inte. Förändringar behövs, inklusive nya sätt att arbeta i organisationer. Mer evidensbaserad forskning krävs om hur ett barnrättsperspektiv kan appliceras i det dagliga arbetet men även utbildning i dessa frågor.

Syfte och mål

Barnets Bästa syftar till att utifrån forskning, utbildning och samverkan stärka det barnrättsliga perspektivet i välfärdssektorers strategiska kommunikation. Det strategiska kommunikationsarbetet omfattar allt från målformulering, planering, målgruppsanalys, medieval, budskap till utvärdering. Barnets Bästa riktar sin uppmärksamhet främst mot digital strategisk kommunikation även om övrig kommunikation beaktas. Välfärdssektorer inbegriper idéburna organisationer samt offentlig verksamhet (på nationellt, regional och kommunal nivå).

Huvudmål för Barnets Bästa

  • Att bidra med ny teoretisk och metodologisk (inkl. etiska frågor) kunskap kring forskning om strategisk kommunikation med barn, utifrån ett barnrättsperspektiv.
  • Att bidra med ny kunskap om barnets behov och förväntningar på strategisk kommunikation från välfärdssektorer.
  • Att bidra med ny kunskap om möjligheter och begränsningar som finns i organisatoriska strukturer för att stärka barnets rättigheter i strategisk kommunikation när det gäller resurser, policyer och arbetsmetoder.
  • Att bidra med ny kunskap om hur välfärdssektorer kan implementera och utveckla strategisk kommunikation ur ett barnrättsperspektiv.

Relaterad utbildning

Strategisk kommunikation utifrån barnrättsperspektiv 7,5 hp, Malmö universitet (grundnivå) 

Research in Collaboration: theories, methods, practices and ethics, 5 hp, Malmö universitet (forskarnivå). Startar höstterminen 2024. 

Samarbete

Är du verksam inom välfärdssektorn och ser behov av att stärka barnrättsperspektivet i er strategiska kommunikation? Inom miljön Barnets Bästa arbetar vi med samtliga steg i kommunikationsprocessen, från målformulering, medieval, budskap till utvärdering.

Vi ser olika former av samarbete med välfärdssektorn som en viktig grund i vårt arbete genom forskningsprojekt, uppdragsutbildning via kunskapshöjande workshops och föreläsningar. Kontakta oss gärna om du och din verksamhet har frågor kring eventuellt samarbete.