Presentation

Jag är lektor i barn- och ungdomsvetenskap och docent i medie- och kommunikationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig för olika frågor som rör barns använding av digitala medier. Jag studerar hur undervisning i grundskolan, särskilt de yngre skolåren och fritidshemmet, kan främja elevers digitala kompetenser med fokus på ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt på nätet. Jag är engagerad i både teoriutvecklande forskning och i praktiknära forskning i samverkan med skola och fritidshem.

Jag är också föreståndare för miljön "Barnets Bästa", som genom forskning, utbildning och samverkan arbetar för att stärka barns digitala rättigheter och barns digitala medborgarskap. Miljön "Barnets Bästa" fokuserar främst på välfärdsaktörer (kommuner, myndigheter, idéella organisationer) och deras arbete med strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv.