Fakta

Kontaktperson:
Karin Grundström
Finansiär:
  • Formas - Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Karin Grundström
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Anders Larsson
  • David Pinder
  • Cecilia Wendt
Projektperiod:
01 december 2019 - 30 mars 2025
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Förtätning, privatisering och polarisering av stads/landskapet riskerar att leda till ohållbar, ojämlik och orättvis fördelning av och tillträde till allmänna platser för hälsa, rekreation, demokratiskt inflytande och rörelsefrihet. I kontrast till denna utveckling är syftet med projektet att studera rumslig rättvisa genom att analysera planering och användning av allmänningar och stråk som kopplar stad och landsbygd och som kopplar socioekonomiskt och etniskt segregerade stadsdelar i det postindustriella stads/landskapet.

Projektet utforskar allmänningar och stråk i Malmö, Lund och Staffanstorp inom följande delstudier:

  1. Historiska spår. Analyser av historiska definitioner samt en regional kartläggning visar vilka betydelsefulla allmänningar och stråk som fortfarande används.
  2. Planering. Analyser av regler, lagar och ekonomiska incitament visar relationen mellan planering av allmänningar och stråk och socio-ekonomisk samt etnisk segregation.
  3. Praktiker. Kartläggningar i appar och på papper, workshops, interventioner och walk-alongs visar olika gruppers användning och tillträde till nio utvalda allmänningar och stråk.

Forskningen sker i nära samarbete med brukare, berörda kommuner, nationella och internationella forsknings- och utbildningsinstitutioner samt konstnärer och redovisas i forskningsartiklar, en gemensam bok och en utställning. Projektet är kopplat till en international advisory board och en nationell referensgrupp.

Det övergripande målet är att motverka fragmentering samt bidra till ett miljömässigt hållbart och socialt uthålligt stads/landskap.