Presentation

.Karin Grundström är professor i arkitektur.

Sedan 2010 är jag verksam som forskare, lärare och handledare vid urbana studier. I min forskning kombinerar jag teoretiska och gestaltningsmässiga ingångar från arkitektur med samhällsvetenskaplig teori och metod och redovisar resultat i såväl text som bild – i artiklar såväl som i utställningar. Vetenskapsteoretiskt är min forskning baserad på den byggda miljöns vardagliga användning, det praktiserade och levda rummet och människors formande av den byggda miljön. I min forskning har bostadsfrågan varit ett centralt tema; jag har ritat bostäder, jag har forskat om kollektivhus, om bostadssegregation, om genusperspektiv på bostäder och om de välbärgades grindade bostäder och boendepreferenser. Min pågående forskning rör frågor om hur människor delar bostad, hur stadsrummet approprieras samt hur allmänningar och stråk kan bidra till rumslig rättvisa. Jag leder två pågående forskningsprojekt: ‘Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv (2020-2024) samt ‘Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd (2020-2025). I min roll som lärare ger jag föreläsningar, organiserar internationella workshops och handleder uppsatser på master och PhD nivå. Jag är programansvarig för de internationella masterutbildningarna Urban Studies och Nordic Urban Planning Studies. Jag är Forskarutbildningsansvarig och ordförande i handledarkollegiet vid urbana studier samt ledamot i Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FFN) vid fakulteten för Kultur och Samhälle. Sedan 2023 är jag forskningsledare för den sammanhållna kunskapsmiljön Stadens Rum.

Tidigare forskningsprojekt: 2018-2019 – Att göra allmänningar, Statens konstråd. 2014–2019 – CRitical Urban Sustainability Hub (CRUSH) a strong research platform, Formas. 2011–2015 – Urban Separatism, Ethnic and Social Segregation in Sweden, Formas. 2011–2015 – Transforming Dual Cities, a Study of Integrating Sustainability through Urban Passages of Mobility, Formas.