Presentation

Karin Grundström är professor i arkitektur.

Sedan 2010 är jag verksam som forskare, lärare och handledare vid urbana studier. I min roll som lärare ger jag föreläsningar, organiserar internationella workshops och handleder uppsatser på kandidat- master och PhD nivå. Jag är programansvarig för de internationella masterutbildningarna Urban Studies och Nordic Urban Planning Studies. I min forskning kombinerar jag teoretiska och gestaltningsmässiga ingångar från arkitektur med samhällsvetenskaplig teori och metod och redovisar resultat i såväl text som bild – i artiklar såväl som i utställningar. Vetenskapsteoretiskt är min forskning baserad på den byggda miljöns vardagliga användning, det praktiserade och levda rummet och människors formande av den byggda miljön. I min forskning har bostadsfrågan varit ett centralt tema; jag har ritat bostäder, jag har forskat om bostadssegregation, om genusperspektiv på bostäder och om de välbärgades grindade bostäder och boendepreferenser. Min pågående forskning rör frågor om hur människor delar bostad, hur stadsrummet approprieras och grindas samt hur allmänningar och stråk kan bidra till rumslig rättvisa. Jag är medlem i styrgruppen för The Institute for Urban Research (IUR)) och jag leder två pågående forskningsprojekt: ‘Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv (2020-2024) samt ‘Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd (2020-2024).

Tidigare forskningsprojekt: 2018-2019 – Att göra allmänningar, Statens konstråd. 2014–2019 – CRitical Urban Sustainability Hub (CRUSH) a strong research platform, Formas. 2011–2015 – Urban Separatism, Ethnic and Social Segregation in Sweden, Formas. 2011–2015 – Transforming Dual Cities, a Study of Integrating Sustainability through Urban Passages of Mobility, Formas.