Fakta

Kontaktperson:
Per Alstergren
Finansiär:
  • Odontologisk Forskning i Region Skåne (OFRS)
Samarbetspartners:
  • Cecilia Wexell (docent och övertandläkare) – Skånes universitetssjukhus
  • Astrid Echorcheville (leg läkare och klinisk farmakolog) – Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet
  • Medverkande kliniker: Orofaciala smärtenheten samt Käkkirurgi vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet
  • Käkkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2028
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syfte och mål 

Projektet avser att utveckla och etablera diagnostiska kriterier för Burning Mouth Syndrome (BMS) av primär typ och utvärdera behandlingseffekt av två läkemedel som i studier och i nyligen publicerad systematisk översikt visat lovande resultat. De två läkemedlen är topikal behandling med klonazepam och capsaicin på patienter med BMS i jämförelse med patienter med annan munsveda.

Bakgrund 

Burning Mouth Syndrome (BMS), dvs brännande munsveda, är vanligt förekommande och ger ofta stora negativa konsekvenser för den drabbade i form av minskad livskvalitet, nedstämdhet och långvarig smärta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat kunskapsluckor vad gäller diagnostik och behandling av munsveda och specifikt pekat på behovet av fler och bättre primärstudier.

BMS orsakar vanligtvis ett uttalat lidande för de flesta drabbade patienter, ofta direkt från debut men framförallt under lång tid. Både smärtan i sig och, ofta ännu värre, konsekvenserna för livskvalitet och dagliga aktiviteter som orsakas av den kroniska smärtan (depression, ångest, stress, minskad livskvalitet) påverkar naturligtvis den drabbade. Tyvärr har både tydliga, användbara och validerade kliniska diagnostiska kriterier och effektiva och etablerade behandlingsalternativ saknats. De behandlingar som funnits har vanligtvis haft högst mediokra långsiktiga effekter. Tillsammans har detta sannolikt bidragit till de begränsade möjligheterna att diagnostisera och tillämpa framgångsrik behandling.

Projektbeskrivning

  1. Studiedesigns
    Utvärdering av diagnostiska kriterier (sk fältstudie)
  2. N-of-1 design för att undersöka behandlingseffekter i två patientgrupper och med tre olika behandlingar. Varje grupp använder de tre behandlingarna (klonazepam, capsaicin och placebo) i slumpmässig ordning under två veckor för varje läkemedel och med en veckas wash-out mellan dessa tre intervall.
  3. Longitudinell observationsstudie där patienterna följs upp efter 6 mån behandling med det läkemedel som respektive patient föredrar.

Patienter

Tjugo patienter med BMS, 20 med TMD och 20 friska kommer att rekryteras. Rekrytering av patienter sker via Orofaciala smärtenheten, Malmö universitet samt Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

Betydelse 

Vårt projekt avser således förbättra och etablera diagnostiska kriterier för BMS och utvärdera behandlingseffekt av två läkemedel som i studier och systematisk översikt visat mycket lovande resultat. Projektet har därför förutsättningar att ligga till grund för snabb implementering av effektivt vårdprogram för BMS i tandvården (och hälso- och sjukvården).