Fakta

Kontaktperson:
Frida Westerdahl
Ansvarig vid Mau:
Frida Westerdahl
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Gunilla Borglin
Projektperiod:
01 september 2017 - 01 september 2026
Forskningsämne:

Syfte

Doktorandprojektets inriktning är evidensbaserad pedagogik för blivande sjuksköterskor med fokus på att underlätta studenternas förmåga till kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är en kognitiv process vilken syftar till att analysera fakta och information för att underlätta beslutsfattande. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad vilken bygger på vetenskaplig kunskap och där kritiskt tänkande och kliniskt omdöme ligger till grund för sjuksköterskans kliniska beslutsfattande kring omvårdnadsåtgärder. Då det är av vikt att blivande sjuksköterskor innehar förmågan till kritiskt tänkande är projektets övergripande syfte att beskriva, undersöka, och utvärdera vilka pedagogiska metoder som stödjer utveckling av studenternas kritiska tänkande. Sammantaget är målet att använda evidensbaserade lärstrategier för att främja blivande sjuksköterskors kritiska tänkande då detta är en central kompetens i deras kommande profession.

Metod

Doktorandprojektet följer Medical Research Councils (MRC) riktlinjer för komplexa interventioner. Bakgrunden till detta val är att datainsamlingen till de planerade delstudierna (II-IV) kommer att inhämtas i komplexa miljöer som utgörs av såväl campus- som verksamhetsförlagd utbildning. Avslutningsvis är avsikten att doktorandprojektet ska mynna ut i en intervention vilken i sig beskrivs som komplex om den vänder sig till olika grupper och organisationer. I förekommande fall kommer interventionen att riktas mot både studenter och lärare samt få effekt i den teoretiska utbildningen samt under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Handledare vid annat lärosäte