Fakta

Kontaktperson:
Chiara Valli
Finansiär:
  • FORMAS
Ansvarig vid Mau:
Chiara Valli
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Brett Christophers - Uppsala universitet
Projektperiod:
01 november 2021 - 01 november 2025
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

Dagens yngre hushåll, födda mellan 80- och 00-talet, står inför en rad utmaningar på bostads- och arbetsmarknaden, som kan komma att förändra samhällets sociala stratifieringar och maktrelationer. Bostads- och arbetsmarknaden är två betydande faktorerna för den yngre generationen som mer än någonsin riskerar att kritisk påverka bostadssituationens jämlikhet.

  1. Utbredd skuldsättning bland hushållen och på högsta nivåer någonsin. Aldrig tidigare har de svenska hushållet varit så skuldsatta som idag. Faktum är att de är bland de mest skuldsatta i hela Europa. Den yngre generationen tvingas på grund av uppskruvade priser ta, i reella termer, högre lån än tidigare generationer har gjort. Detta medför en enorm risk för den svenska samhällsekonomin. Skuldsättning får sociala, psykologiska och materiella följder för hushållen och brukar inom akademisk litteratur benämnas ”finansialisering av vardagen”.
  2. Ökad osäkerhet på arbetsmarknaden. Samtidigt som skuldsättningen har ökat har även osäkerheten på arbetsmarknaden ökat i form av fler otrygga anställningsformer. Denna samtida osäkerhet och de ohållbara problem som det medför påverkar framförallt den yngre generationen och det finns argument för att det omformar de samhälleliga strukturerna och även maktstrukturerna.

Forskning för en mer jämlik och hållbar miljö på bostadsmarknaden

Trots den rekordhöga belåningsgraden i Sverige finns det en brist på forskning om hur detta påverkar vardagen för de skuldsatta. I detta projekt ämnar vi belysa finansialiseringen av vardagen för de svenska hushållen från ett intersektionellt perspektiv med kärnan inom bostadsmarknaden och andra fundamentala ojämlikhetsaxlar, framförallt inom arbetsmarknaden men även inom kön, ålder, etnicitet, familjeförhållande och samhällsklass. Denna forskning ämnar bidra till en mer jämlik och hållbar miljö på bostadsmarknaden i Sverige.

En dysfunktionell bostadsmarknad i kombination med skuldsättning och ekonomisk sårbarhet kan ha förödande påverkan på enskilda hushåll och samhället. Dessa effekter kan förstärkas av ytterligare faktorer som kön, etnicitet och samhällsklass. För att kunna skapa en socialt hållbar bostadsmarknad för framtiden behöver vi mer kunskap om de nuvarande utmaningarna för den yngre generationen och hur dessa utmaningar påverkar deras vardag ekonomiskt, socialt och psykologiskt.

Idag saknas forskning inom detta område, samtidigt som det är en central aspekt för att stödja den yngre generationens nutid och framtid.

Målen med projektet är följande:

  1. Att producera nyanserad kunskap om, samt belysa, utmaningarna och osäkerheten i bostadsmarknaden relaterat till arbetslivet som dagens unga skuldsatta hushåll i Sverige besitter.
  2. Att stärka det intersektionella perspektivet i finansialiseringsdebatten om svenska hushåll baserat på empirisk forskning.
  3. Att föreslå socialt hållbara utvecklingsstrategier för bostadsmarknaden med hänsyn till de utmaningar som otrygghet inom bostadsmarknaden och arbetslivet skapar.

Vi kommer att använda flera innovativa ”mixed-methods” för att empiriskt fånga sambandet mellan skuldsättning och arbetsmarknad. De huvudsakliga metoderna kommer att vara djupgående intervjuer samt metoder för delaktighet.