Fakta

Kontaktperson:
Camilla Nordgren
Finansiär:
  • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Camilla Nordgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 februari 2022 - 31 december 2025

Om projektet

Möjligheterna för människor med rörelsenedsättning i Sverige att bli och vara föräldrar har förändrats de senaste decennierna. Förändringen har gått från tvångssterilisering, giftermålsförbud och omhändertagande av barn, till att staten numera genom vårdinsatser (bl.a. specialistmödravård), socialtjänst (bl.a. stöd för hushållssysslor) samt rättighetslagen LSS (bl.a. personlig assistans), kan hjälpa människor med rörelsenedsättning att få barn, behålla dem och att utöva föräldraskap.

Tidigare kunskap och problemformulering

Myndigheten för delaktighet har visat att föräldrar med funktionsnedsättningar (såväl psykiska, neuropsykiatriska, kognitiva som fysiska) upplever ett utanförskap samt känner sig diskriminerade i sin föräldraroll. Tidigare forskning visar att föräldrar med olika funktionsnedsättningar efterfrågar stödinsatser samt upplever att frånvaro av stöd får negativa konsekvenser för såväl föräldrarna själva som för deras barn. Detta innebär att förutsättningen för full delaktighet i samhället är begränsad. I forskning och statliga rapporter har således problematiska aspekter som berör funktionsnedsattas livsvillkor och föräldraskap lyfts fram. Men det saknas konkret kunskap om de specifika livsvillkor under vilka familjer med föräldrar med rörelsenedsättning lever i vår samtid. Det är okänt hur livsvillkoren i vardagslivet ser ut i dessa familjer, exempelvis hur städning, inköp, matlagning och deltagande i barns skolgång och fritidsaktiviteter hanteras och upplevs.

Syfte

Studiens syfte är att studera livsvillkor och organisering av vardagsliv i familjer där minst en förälder har nedsatt eller i hög grad nedsatt varaktig fysisk rörelseförmåga. Inom ramen för detta syfte fångas både barns och föräldrars perspektiv och särskilt fokus sätts på frågor som berör vardagslivets praktik i dessa familjer, upplevda stödbehov samt vilka normer kring det goda föräldraskapet och familjelivet som återspeglas i familjerna. Studien handlar ytterst om välfärd för de här grupperna samt är en studie om de här grupperna i välfärdsstaten. Den kan belysa om stödet från välfärdsstatens organisationer är begränsade, något som kan försvåra full delaktighet.

Material och teoretisk inspiration

Studiens material består av intervjuer med föräldrar med rörelsenedsättning och med barn över 15 år som vuxit upp i familjer där minst en förälder har rörelsenedsättning. Teoretisk inspiration hämtas i studier som applicerar kritiska perspektiv på funktionshinder och samhälleliga normer.