Vid Institutionen för socialt arbete studerar en grupp forskare och doktorander funktionshinder i relation till ​social utsatthet, ​social rättvisa, ​livsvillkor och ​ normer.​

Funktionshinderforskning

Forskningen innefattar en bred syn på fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, med fokus på social exkludering och hinder för delaktighet. Hinder för delaktighet studeras såväl utifrån bristande möjligheter till deltagande på lika villkor som utifrån samhälleliga förutsättningar för medborgarskap och jämlik hälsa.

En viktig uppgift i FURE-gruppens forskning är att analysera interaktionen mellan individ och samhälle och att belysa frågor om funktionshinder och rehabilitering från flera olika perspektiv. Det tar sig uttryck i studier om:

 • tillgänglighet och personlig assistans
 • upplevelser och erfarenheter av föräldraskap, föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård, långvarig sjukdom, nya bioteknologier och etik
 • funktionshinderspolitik och välfärdssystemets organisation
 • organisering, professionalisering och kompetensfrågor inom funktionshinderverksamheter
 • äldre personer med funktionsnedsättning
 • olika aspekter av tekniska hjälpmedel
 • demokrati, representativitet och representation inom svensk funktionshinderrörelse
 • arbetsliv och funktionshinder
 • samverkan inom välfärdsstaten
 • inkludering i relation till utbildning, akademin, dans, idrott och hälsa.

Forskare

Forskningsprojekt

Paperserien Occasional Papers in Disability & Rehabilitation

Forskargruppen ger ut paperserien Occasional Papers in Disability & Rehabilitation. Syftet med serien är att presentera och diskutera såväl pågående forskning som avslutade projekt på funktionshinder- och rehabiliteringsfältet (givet att insända manus inte publicerats tidigare). Bidrag välkomnas från ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner och teoretiska perspektiv. Kontakta gärna redaktören för mer information.

Insända manus bedöms först av redaktören. Därefter utses en eller två bedömare/kommentatorer varpå ett öppet seminarium arrangeras. Efter seminariet ges författaren/författarna möjlighet att göra mindre förändringar före publicering. För innehållet i respektive paper svarar författaren/författarna.

Kontakt

Oskar Krantz

Samverkan

Internationella nätverk och uppdrag

 • Utbyten med bland andra La Troube University Melbourne, UCL Danmark, NTNU Norge, University of Dundee Scotland​
 • Refereeuppdrag för internationella tidskrifter​
 • Deltagare i forskningsråd och representant i nordiskt nätverk för funktionshinderforskning​
 • Sakkunnig i bedömningskommitté för tjänster i social arbete ​
 • Opponenter och deltagare i betygskommittéer vid disputationer utomlands och i Sverige​.

Samverkan och tredje uppgiften

 • Medförfattare till forskningsöversikt åt FORTE​
 • Utreder Arvsfondenfinansierade projekt åt Kammarkollegiet​
 • Utredningen för stärkt assistans från 2021 ​
 • Samverkanskoordinator på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad​
 • Samordnar strategisk samverkan mellan Malmö universitet HS och Malmö stads socialtjänstförvaltningar (STYRKA)

Samverkan med aktörer utanför universitetet​

 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Assistansbolag​
 • Ersta Bräcke Sköndal ​
 • Stockholms socialförvaltning​
 • FoU-enhet Stockholm​
 • STIL, IFA föreningen JAG, SUF kunskapscentrum för föräldrar med kognitiva svårigheter, Attention Katrineholm, HSO Stockholm
 • Länsstyrelsen i Skåne ​
 • Skånes Kommuner​
 • Kommunförbundet Skåne​
 • Region Skåne​
 • Vårdahlinstitutet Lund​
 • Malmö stad, FoU-enhet, Funktionsstöds-förvaltningen och Stadskontoret