Fakta

Kontaktperson:
Annika Hellman
Finansiär:
  • Malmö universitet Åke Wibergs stiftelse
Ansvarig vid Mau:
Annika Hellman
Externa projektmedlemmar:
  • Anette Göthlund Konstfack Stockholm
  • Tarja Karlsson Häikiö HDK/Valand Göteborgs universitet
  • Frida Marklund Umeå universitet
  • Hanna Ahrenby Umeå universitet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 01 januari 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Studiens syfte är att systematiskt och kritiskt granska normer och ämnestraditioner i bildämnet. Detta görs genom att följa bildundervisningen på högstadiet och undersöka hur läromedel används i undervisningen, och vilken funktion läromedlen fyller. Studien handlar om hur bildämnets identitet förhandlas och omförhandlas i styrdokument, läromedel och bildundervisning. Målet är att bidra med en metod för bildlärare i grundskolan för att kritiskt granska både egna och andras läromedel.

På senare tid har flera stora förlag publicerat läromedel i bild. Samtidigt visar en studie från år 2006 att 98 procent av bildlärarna skapar egna läromedel. Det är därför intressant att få kunskap om vilken bild av bildämnet olika läromedel ger, hur de tas i bruk av lärare och med vilka konsekvenser för lärprocesser i undervisningen.

Studien kommer att bidra med kunskap om bildämnets innehåll och identitet och hur mer eller mindre osynliga normer kan bli styrande för undervisning i ämnet. Bildämnet vilar på flera historiska traditioner som avbildande teckning, fritt skapande och bild som visuell kultur och kommunikation. Ämnets konstnärliga och materiella karaktär skapar olika möjligheter och begränsningar för hur bildämnet levs och blir till i praktiken. Denna studie kommer att bidra med kunskap om detta.